Фізичний стан здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Розкрито питання фізичної активності у здобувачів вищої освіти в умовах дистанційної освіти. Вчені спостерігають зниження рівня фізичного здоров’я, фізичної підготовленості, підвищення захворюваності студентської молоді, зниження рівня рухової активності. Автор експериментально досліджує фізичний стан студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Проаналізовано та узагальнено наукові досягнення за проблемою дослідження у різних авторів. Доведено, що зазначена проблема в період дистанційного навчання є недостатньо вивченою та такою, що потребує подальшого наукового дослідження. Визначено та проаналізовано методи (методики) оцінки деяких показників фізичного стану, необхідних та коректних для вирішення завдань дослідження. Було доведено, що такими є: індекс А. Кетле (визначення індексу маси тіла); проба Д. Руф’є (визначення показників функціонального стану серцево-судинної системи), САН (визначення оперативного функціонального стану). За результатами застосування математичних методів в констатуючому експериментальному дослідженні було встановлено, що росто-вагові показники переважної кількості здобувачів вищої освіти знаходяться в межах норми, достовірних відмінностей в показниках між хлопцями та дівчатами не виявлено; за результатами визначення показників функціонального стану серцево-судинної системи встановлено, що 18,27 % здобувачів вищої освіти мають серцеву недостатність, що може свідчити при низку причин різного походження, в тому числі брак загальної та спеціальної рухової активності; за результатами визначення оперативного функціонального стану здобувачів вищої освіти встановлено, що він знаходиться в межах норми. Також ми вважаємо за необхідне набуття студентами компетентності самодіагностики функціонального стану. The article discusses the issue of physical activity among students of higher education in the conditions of distance education. Recently, many scientists have observed a decrease in the level of physical health, physical fitness, an increase in the incidence of student youth, a decrease in the level of physical activity. S. Kuznetsa. Scientific achievements on the research problem of various authors are analyzed and summarized. It has been proven that the specified problem in the period of distance learning is insufficiently studied and requires further scientific research. The methods (methodology) of assessing some indicators of physical condition, which are necessary and correct for solving research tasks, have been defined and analyzed. It has been proven that these are: Quetelet index (determination of body mass index); Rufier's test (determination of indicators of the functional state of the cardiovascular system), SAN (determination of operative functional state). According to the results of the application of mathematical methods in the confirmatory experimental study, it was established that the height and weight indicators of the majority of students are within the norm, no significant differences in the indicators between boys and girls were found; based on the results of determining the indicators of the functional state of the cardiovascular system, it was established that 18,27 % of students have heart failure, which may indicate a number of reasons of various origins, including a lack of general and special motor activity; according to the results of determining the operational functional state of students, it was established that it is within the norm. We also consider it necessary for students to acquire the competence of self-diagnosis of the functional state.
Опис
Ключові слова
здобувачі вищої освіти, навчання, фізичний показник, стан, функціональний, відновлення, працездатність, student, training, physical, indicator, condition, functional, recovery, working capacity
Цитування
Мкртічян О. Фізичний стан здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання / О. Мкртічян // Новий Колегіум. – 2023. – № 3 (111). – С. 60–64.