Оцінна категоризація людського інтелекту в сучасній німецькій мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Дослідження фокусується на оцінній категоризації інтелектуальних можливостей людини, репрезентованих у німецькій мові. Автором виявлено когнітивні та мовні механізми формування оцінки інтелектуальних можливостей мовної особистості у німецькомовній прецедентології. Зроблен висновок, що статична складова категоризації репрезентується чотирма групами лексики: раціональна оцінка, суб҆єктивна оцінка, оцінка періферійних аспектів інтелекту, досвід. Исследование фокусируется на оценочной категоризации интеллектуальных способностей человека, репрезентированных в немецком языке. Автором выявлены когнитивные и языковые механизмы формирования оценки интеллектуальных способностей языковой личности в немецкоязычной прецедентологии. Сделан вывод о том, что статическая составляющая категоризации репрезентируется четырьмя группами лексики: рациональная оценка, субъективная оценка, оценка периферийных аспектов интеллекта, опыт. The research focuses on evaluative categorization of human intellectual abilities, represented in German. The author reveals cognitive and language mechanisms of forming the evaluation of human intellectual abilities in German language precedentology. It has been concluded that the static component of categorization is represented by four groups of lexis: rational evaluation, subjective evaluation, evaluation of intellect periphery aspects, experience.
Опис
Ключові слова
німецька мова, категорія інтелект, категоризації, оцінки, прецедентологія, мовні репрезентації, немецкий язык, категория интеллект, категоризации, оценки, прецедентология, языковіе репрезентации, German, category intellect, categorizations, evaluations, precedentology, language representations
Цитування
Чорновол-Ткаченко Р. С. Оцінна категоризація людського інтелекту в сучасній німецькій мові / Р. С. Чорновол-Ткаченко // Сучасна іноземна філологія : дослідницький потенціал : VII Міжнар. наук. форум : тези доп. : Ч. ІІ (Л – Ш) / Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна ; за ред. В. О. Самохіної. – Харків : ХНУ, 2016. – С. 92–94.