Розпізнання образів: характеристика функціональної і рухової підготовленості студентів вищих навчальних закладів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОВС"
Анотація
Мета дослідження – визначити вікові особливості функціональної і рухової підготовленості студентів вищих навчальних закладів. Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь чоловіки першого (n=67), другого (n=66), третього (n=62), четвертого (n=45), п’ятого (n=56) курсу. Для вирішення завдань були застосовані такі методи дослідження: аналіз наукової літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тестування; метод індексів та медико-біологічні методи. Педагогічні методи використані для вивчення особливостей функціонального стану організму та рухових здібностей у студентів 1–5-го курсів вищих навчальних закладів; для обробки даних – дискримінантний аналіз. Результати. Студенти 1–5 курсів статистично достовірно не відрізняються один від одного за результатами тестів №5 «Біг 100 м», № 6 «Стрибок у довжину з місця». За результатами функціональних проб і проби Ромберга найгірші результати показують студенти третього курсу, студенти третього курсу показують найкращі результати у тесті № 7 «Згинання й розгинання рук у висі». Висновки. Дискримінантний аналіз дозволив визначити, що третій курс є найбільш проблемним періодом у фізичному вихованні студентів; дати відповідь на питання наскільки достовірно різняться студенти 1–5 курсів за рівнем рухової і функціональної підготовленості; які показники найбільш суттєво впливають на розрізнення підготовленості студентів; до якого класу належить об’єкт на основі значень дискримінантних змінних. Структурні коефіцієнти дискримінантної функції вказують, що найбільш суттєва різниця між результатами тестування студентів різних курсів спостерігається у координаційній підготовленості. Цель исследования – определить возрастные особенности функциональной и двигательной подготовленности студентов высших учебных заведений. Материалы и методы. В исследовании приняли участие мужчины первого (n=67), второго (n=66), третьего (n=62), четвертого (n=45), пятого (n=56) курсов. Для решения поставленных задач были применены следующие методы исследования: анализ научной литературы, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование; метод индексов и медико-биологические методы. Педагогические методы использованы для изучения особенностей функционального состояния организма и двигательных способностей у студентов 1–5-го курсов высших учебных заведений; для обработки данных – дискриминантный анализ. Результаты. Студенты 1–5 курсов статистически достоверно не отличаются друг от друга по результатам тестов №5 «Бег 100 м», №6 «Прыжок в длину с места». По результатам функциональных проб и пробы Ромберга худшие результаты показывают студенты третьего курса, студенты третьего курса показывают лучшие результаты в тесте №7 «Сгибание и разгибание рук в висе». Выводы. Дискриминантный анализ позволил определить, что третий курс является наиболее проблемным периодом в физическом воспитании студентов; дать ответ на вопрос насколько достоверно отличаются студенты 1–5 курсов по уровню двигательной и функциональной подготовленности; какие показатели наиболее существенно влияют на различия подготовленности студентов; к какому классу принадлежит объект на основе значений дискриминантных переменных. Структурные коэффициенты дискриминантной функции указывают, что наиболее существенная разница между результатами тестирования студентов разных курсов наблюдается в координационной подготовленности. Te purpose of the study is to determine the age-related peculiarities of functional and motor preparedness of students of higher educational institutions. Materials and methods. Te study participants were frst-year (n=67), second-year (n=66), third-year (n=62), fourth-year (n=45), ffh-year (n=56) male students. Te following research methods were used to solve the tasks set: analysis of scientifc literature, pedagogical observation, pedagogical testing; index method and medical-biological methods. Pedagogical methods were used to study the peculiarities of functional state of the body and motor abilities of the 1st-5th year students of higher educational institutions; discriminant analysis was used for data processing. Results. Tere was no statistically signifcant diference between the 1st-5th year students by the results of test 5 “100 m run”, test 6 “Standing long jump”. Te third-year students had the worst results in functional tests and Romberg’s test. Te third-year students had the best results in test 7 “Arms’ bending and straightening in a hanging position”. Conclusions. Discriminant analysis made it possible to reveal that the third year of study is the most problematic period in students’ physical education; to answer the question as to the signifcance of diference between the 1st-5th year students by the level of motor and functional preparedness; to defne what indicators most signifcantly infuence the differences between the students’ preparedness; what class the object belongs to based on the values of discriminant variables. Te discriminant function structure coefcients show that the most signifcant diference between the test results of the students in diferent years of study is observed in coordination preparedness.
Опис
Ключові слова
чоловіки, функціональний стан, рухові здібності, вищі навчальні заклади, мужчины, функциональное состояние, двигательные способности, высшие учебные заведения, men, functional state, motor abilities, higher educational institutions
Цитування
Розпізнання образів: характеристика функціональної і рухової підготовленості студентів вищих навчальних закладів / С. О. Черненко, С. С. Єрмаков, О. М. Олійник, Ю. О. Долинний // Теорія та методика фізичного виховання. – 2018. – Т. 18, № 4. – С. 200–206.