ПОЕТИЧНЕ СВІДЧЕННЯ ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ (МОВНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СМИСЛІВ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Історична пам'ять, серед іншого, існує у формі історичної свідомості людей. Вона представлена у спогадах учасників історичних подій, їхніх розповідях, письмових свідченнях. Опис минулих подій та спогади про них, на нашу думку, набувають більшої виразності в поезії, яка стає поетичним свідченням про певні процеси минулого. Мета цієї доповіді - визначити та охарактеризувати мовні засоби та авторські прийоми творення поетичного смислу в іронічній поезії Миколи Холодного «Собаки». Автор цього поетичного твору - представник українського дисидентського руху, який зобразив людське життя, що в радянський період не повинно було мати жодного прогресу чи розвитку. Для реалізації поетичного завдання автор добирає морфологічно пов'язані дієслівні категорії часу (теперішній час), особи (третя особа) та числа (множина). Таким чином, через розповідь про події та процеси, свідком яких був сам автор, використовуючи дієслівні форми теперішнього часу, поет створює довірливі стосунки з читачем. Граматичні категорії часу, особи і числа, а також деякі поетичні прийоми (зіставлення і повторення дієслівних форм, принцип композиції, зіставлення однокореневих слів, використання фразеологізмів у прямому значенні) слугують індивідуальними авторськими засобами для зображення сталості і незмінності радянського періоду, що є важливими елементами історичної пам'яті для майбутніх поколінь. Historical memory among others exists in the form of the historical consciousness of people. It is presented in the memories of historical events participants, their narration, and written testimonies. The description of past events and memories of them, in our opinion, acquire greater expression in poetry, which becomes a poetic evidence about certain past processes. The purpose of this report is to define and characterize the linguistic means and author's methods of creating poetic meaning in the ironic poetry «Dogs» by Mykola Kholodny. The author of this poetic work is a representative of the Ukrainian dissident movement, who portrayed the human life, which was not supposed to be in any progress or to develop in the Soviet period. To implement the poetic task, the author selects morphologically related verb categories of tense (present tense), person (third) and number (plural). In this way, through the narration of the events and processes witnessed by the author himself, by using the present tense verb forms, the poet creates a trusting relationship with the reader. Grammatical categories of tense, person and number, as well as some poetic techniques (juxtaposition and repetition of verb forms, the principle of composition, juxtaposition of words with the same root, use of phraseology unit in the direct meaning) serve as individual author's means to depict constancy and inalterability of the Soviet period, which constitutes important elements of historical memory for future generations.
Опис
Ключові слова
історична пам'ять, поетичне свідчення, мовні засоби, поетичні мовні засоби, поетичні прийоми, морфологічна форма, зіставлення, принцип композиції, historical memory, poetic evidence, linguistic means, poetic techniques, morphological form, juxtaposition, principle of composition
Цитування
Гончарова Ж. М. Поетичне свідчення як шлях формування історичної пам'яті (мовні засоби репрезентації смислів) / Ж. М. Гончарова // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 83–88.