Формування духовної культури та ціннісних оріентацій майбутніх вихователів у сучасному навчально-виховному процесі ЗВО

dc.contributor.authorКоновалова, І. О.
dc.date.accessioned2024-05-15T12:02:07Z
dc.date.available2024-05-15T12:02:07Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ магістерській роботі досліджено процес формування духовної культури та ціннісних орієнтацій майбутніх вихователів у сучасному навчально-виховному процесі. Здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури для визначення особливостей цього процесу та установлення умов, які сприяють успішному формуванню духовної культури та ціннісних орієнтацій у майбутніх вихователів. Обґрунтовано вимоги до методів роботи з навчальним персоналом, необхідного обладнання та форм організації діяльності в освітніх закладах для ефективного розвитку духовної культури та ціннісних орієнтацій у майбутніх вихователів. Розроблено та перевірено на практиці методику, спрямовану на покращення розуміння вихователями процесів формування духовної культури та ціннісних орієнтацій. Досліджено важливість відповідності змісту освітнього середовища духовним потребам педагогічних працівників для стимулювання їхньої зацікавленості у даній темі. In the master's work, the process of formation of spiritual culture and value orientations of future educators in the modern educational process was investigated. An analysis of the psychological and pedagogical literature was carried out to determine the features of this process and establish the conditions that contribute to the successful formation of spiritual culture and value orientations in future educators. The requirements for methods of working with educational personnel, necessary equipment and forms of organization of activities in educational institutions for the effective development of spiritual culture and value orientations among future educators are substantiated. A methodology aimed at improving educators' understanding of the processes of formation of spiritual culture and value orientations has been developed and tested in practice. The importance of matching the content of the educational environment to the spiritual needs of pedagogical workers in order to stimulate their interest in this topic was investigated.
dc.identifier.citationКоновалова І. О. Формування духовної культури та ціннісних оріентацій майбутніх вихователів у сучасному навчально-виховному процесі ЗВО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / І. О. Коновалова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 108 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14928
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдуховна культура
dc.subjectціннісні орієнтації
dc.subjectмайбутні вихователі
dc.subjectформування духовної культури в освітньому процесі
dc.subjectметодика розвитку ціннісних орієнтацій у майбутніх вихователів
dc.subjectspiritual culture
dc.subjectvalue orientations
dc.subjectfuture educators
dc.subjectformation of spiritual culture in the educational process
dc.subjectmethods of developing value orientations in future educators
dc.titleФормування духовної культури та ціннісних оріентацій майбутніх вихователів у сучасному навчально-виховному процесі ЗВО
dc.title.alternativeFormation of Spiritual Culture and Value Orientation of Future Educators in the Modern Educational Process of Higher Education Institutions
dc.typeOther
Файли
Колекції