Характеристика англомовної психологічної термінології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центр міжнародного наукового співробітництва «ТК Меганом»
Анотація
В статті охарактеризовано англомовну психологічну термінологію, визначено деякі проблеми походження англомовних психологічних термінів. Показано, що переважна кількість термінів походять від давньогрецької і давньолатинської мов, досить поширеними є французькі і німецькі запозичення та калькування. Здійснено аналіз психологічних неологізмів в англомовній психологічній лексиці, які можна умовно поділити на групи психологічних неологізмів, що складають назви чи відображають ключові поняття сучасних психологічних концепцій і теорій, назви нових психологічних методів і технологій, психологічні якості- неологізми. У дослідженні здійснено аналіз ключових епонімів англомовної психологічної термінології. В статье охарактеризована англоязычная психологическая терминология, определены некоторые проблемы происхождения англоязычных психологических терминов. Показано, что подавляющее количество сроков происходят от древнегреческого и латинского языков, довольно распространены французские и немецкие заимствования и калькирование. Осуществлен анализ психологических неологизмов в англоязычной психологической лексике, каторые можно условно разделить на группы психологических неологизмов, составляющих названия или отражают ключевые понятия современных психологических концепций и теорий, названия новых психологических методов и технологий, психологические качества-неологизмы. В исследовании проведен анализ ключевых эпонимов англоязычной психологической терминологии. The article describes English psychological terminology, defines some problems of the origin of English psychological terms. It is shown that the vast majority of terms originate from the ancient Greek and Latin languages, the French and German borrowings and calculi are quite common. An analysis of psychological neologisms in the English-speaking psychological vocabulary, as can be conventionally divided into groups of psychological neologisms, consists of names that reflect the key concepts of modern psychological concepts and theories, names of new psychological methods and technologies, psychological qualities neologisms. The study analyzed key eponyms of English psychological terminology.
Опис
Ключові слова
англомовна термінологія, психологічна термінологія, психологічні епонімі, психологічні неологізми, психологічні запозичення, психологічне калькування, англоязычная терминология, психологическая терминология, психологический эпоним, психологические неологизмы, психологические заимствования, психологическое калькиирование, English terminology, psychological terminology, psychological eponym, psychological neologisms, psychological borrowings, psychological tracing
Цитування
Костікова І. І. Характеристика англомовної психологічної термінології / І. І Костікова, О. І Кузнецов, К. І. Фоменко // Науковий огляд. – Київ, 2017. – № 9 (41). – C. 82–96.