Комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до соціального виховання дітей молодшого шкільного віку з використанням християнських методів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито суть понять «засіб», «засоби професійної підготовки». Охарактеризовано компоненти підготовки майбутнього соціального працівника досоціального виховання дітей молодшого шкільного віку з використанням християнських методів. Наведено комплекс засобів цієї підготовки. В статье раскрыта суть понятий «средство», «средства профессиональной подготовки». Охарактеризованы компоненты подготовки будущего социального работника к социальному воспитанию детей младшего школьного возраста с использованием христианских методов. Приведен комплекс средств этой подготовки. The article reveals the following concepts: "a tool", "tools of professional training". It characterizes the components of training a future social worker for social education of primary school children with the use of Christian methods. The article gives a set of tools for this training.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, компоненти підготовки, засоби, соціальний працівник, соціальне виховання, дитина молодшого шкільного віку, християнські методи, магістерські роботи, профессиональная подготовка, компоненты подготовки, средства, социальный работник, социальное воспитание, ребенок младшего школьного возраста, христианские методы, магистерские работы, professional training, components of trainingtools, a social worker, social education, a primary school child, Christian methods, master's works
Цитування
Довидченкова О. М. Комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до соціального виховання дітей молодшого шкільного віку з використанням християнських методів / О. М. Довидченкова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 86–89.