Особливості розвитку здібності до ритмічної діяльності у студенток, що спеціалізуються з гімнастики та різних видів аеробіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
У результаті аналізу літературних джерел було визначено, що здібність до ритмічної діяльності це здібність, яка забезпечує безперервне виконання окремих фаз рухової дії протягом заданого часу з оптимальною узгодженістю, темпом та динамікою, які сприяють гармонізації рухової дії. Дослідження підтверджує, що відчуття ритму є професійно важливою якістю в різних видах спорту, зокрема різних видах аеробіки та художній гімнастиці. Сучасні правила змагань з цих видів спорту висувають високі вимоги до рівня розвитку відчуття ритму як індивідуального, так і колективного. Висновки. Доведено позитивний вплив занять художньою гімнастикою та різними видами аеробіки на розвиток здібності до ритмічної діяльності у студенток закладів вищої освіти. Особливо значимим був приріст показників відчуття ритму у студенток, що почали займатися базовою та фанк-аеробікою в університеті. Порівняння показників рівня розвитку здібності до ритмічної діяльності студенток, що до вступу займалися художньою гімнастикою та тих, що почали займатися аеробікою безпосередньо в університеті показало, що якщо на початку експерименту гімнастки значно випереджали всіх інших досліджуваних у рівні розвитку відчуття ритму, то заняття аеробікою дозволило студенткам не тільки догнати гімнасток, а й випередити їх. В результате анализа литературных источников было определено, что способность к ритмической деятельности - это способность, которая обеспечивает непрерывное выполнение отдельных фаз двигательного действия в течение заданного времени с оптимальной согласованностью, темпом и динамикой, которые способствуют гармонизации двигательного действия. Исследование подтверждает, что чувство ритма является профессионально важным качеством в различных видах спорта, в частности различных видах аэробики и художественной гимнастике. Современные правила соревнований по этим видам спорта предъявляют высокие требования к уровню развития чувства ритма как индивидуального, так и коллективного. Выводы. Доказано положительное влияние занятий художественной гимнастикой и различными видами аэробики на развитие способности к ритмической деятельности у студенток высших учебных заведений. Особенно значимым был прирост показателей чувство ритма у студенток, которые начали заниматься базовой и фанк-аэробикой в университете. Сравнение показателей уровня развития способности к ритмической деятельности студенток, которые до поступления в университет занимались художественной гимнастикой и начавших заниматься аэробикой непосредственно в университете показало, что если в начале эксперимента гимнастки значительно опережали всех остальных исследуемых в уровне развития чувства ритма, то занятия аэробикой позволили студенткам не только догнать гимнасток, но и опередить их. As a result of analysis of literary sources, it was determined that the sense of rhythm is an ability that ensures the continuous implementation of individual phases of the motor action for a given time with optimal consistency, pace and dynamics that contribute to the harmonization of the motor action. The study confirms that the sense of rhythm is a professionally important quality in various sports, in particular various types of aerobics and rhythmic gymnastics. Modern competition rules in these kinds of sports place high demands on the level of development of the sense of rhythm, both individual and collective. Findings. The positive influence of rhythmic gymnastics and various aerobics classes on the development of a sense of rhythm among female students of higher educational institutions has been proven. Especially significant was the increase in rhythm feelings among female students who began to engage in basic and funk aerobics at the university. Comparison of the level of development of the sense of rhythm of female students who, before entering the university, were engaged in rhythmic gymnastics and who started aerobics directly at the university showed that if at the beginning of the experiment the gymnasts were significantly ahead of the rest of the rhythm feelings studied in the level of development, then the aerobics classes allowed gymnasts, but also get ahead of them.
Опис
Ключові слова
аеробіка, художня гімнастика, студентки, здібність до ритмічної діяльності, координаційні здібності, аэробика, художественная гимнастика, студенты, способность к ритмической деятельности, координ ационные способности, aerobics, rhythmic gymnastics, students, sense of rhythm, coordination abilities
Цитування
Особливості розвитку здібності до ритмічної діяльності у студенток, що спеціалізуються з гімнастики та різних видів аеробіки / Т. М. Кравчук, Ю. В. Голенкова, І. Пензова [та ін.] // Здоровье, спорт, реабилитация. ‒ 2018. ‒ Т. 4, № 4. ‒ С. 72‒80. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2536474.