Творча спадщина Григорія Сковороди: філософсько-педагогічний контекст

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті порушено тему творчої спадщини Григорія Сковороди та її філософсько-педагогічний контекст. Філософські константи Г. Сковороди, артикульовані ще в ХVIII століття, зберігають свої ціннісно-смислові настанови й для людини ХХІ століття. Ці константи поліфонічні та множинні, пов’язані з різноманітними сферами життя / буття. Як зазначають дослідники творчості Українського Сократа, ці константи були взірцем не лише для свого часу, вони зберігають своє значення і для сучасної освіченої людини. В статье затронута тема творческого наследия Григория Сковороды и ее философско-педагогический контекст. Философские константы Г. Сковороды, очерченные еще в ХVIII веке, сохраняют свои ценностно-смысловые установки и для человека XXI века. Эти константы полифонические и множественные, связанные с различными сферами жизни / бытия. Как отмечают исследователи творчества Украинского Сократа, эти константы были образцом не только для своего времени, они сохраняют свое значение и для современного образованного человека.The article touches upon the theme of the creative heritage of Grigory Skovoroda and its philosophical and pedagogical context. The philosophical constants of G. Skovoroda, outlined in the 18th century, retain their value and semantic attitudes for the man of the 21st century as well. These constants are polyphonic and multiple, related to different spheres of life/being. As the researchers of the Ukrainian Socrates' work note, these constants were a model not only for their time, they retain their significance for the modern educated man.
Опис
Ключові слова
спадщина Г. Сковороди, сучасна філософія, освіта, наследие Г. Сковороды, современная философия, образование, G. Skovoroda's legacy, modern philosophy, education
Цитування
Пилипенко С. Г. Творча спадщина Григорія Сковороди: філософсько-педагогічний контекст / С. Г. Пилипенко // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. "Полілог культур: Сковорода, Гоголь, Гете", Харків, 6–7 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 51–56.