Мотиваційно-ціннісний компонент здоров’язберігаючої професійно-педагогічної діяльності вчителя початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто мотиваційно-ціннісний компонент здоров’язберігаючої педагогічної діяльності як складник мотиваційної сфери вчителя, що є інтегральною якістю, яка характеризується сукупністю ціннісних орієнтацій, соціальних настанов, нахилів, інтересів, потреб, що складають основу мотивів, тобто все те, що включає поняття спрямованості людини. Найважливішим аспектом мотиваційно-ціннісного компоненту педагогічної діяльності із здоров’язбереження учнів є усвідомлення вчителем ідей здоров’язбереження й здоров’яформування в освітньому процесі. The thesis examines the motivational and value component of health-preserving pedagogical activity as a component of the teacher's motivational sphere, which is an integral quality characterized by a set of value orientations, social guidelines, inclinations, interests, needs that make up the basis of motives, that is, everything that includes the concept human orientation. The most important aspect of motivational and value a component of the pedagogical activity of pupils' health care is the teacher's awareness of the ideas of health care and health formation in the educational process.
Опис
Ключові слова
початкова школа, здоров’язбереження, здоров’яформування, професійно-педагогічна діяльность, магістерські роботи, Elementary School, health care, health formation, professionally pedagogical activity, master's work
Цитування
Ручка А. Мотиваційно-ціннісний компонент здоров’язберігаючої професійно-педагогічної діяльності вчителя початкових класів / А. Ручка // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 60.