ФОРМИ РЕФЛЕКСІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано сутність та роль педагогічної рефлексії в процесі формування системи знань з української мови та літератури в учнів старшої школи. Виокремлено форми рефлексії. Зазначено, що використання різноманітних форм педагогічної рефлексії дає можливість учителеві визначити, якою мірою учні засвоїли необхідний навчальний матеріал і на що слід звернути їхню увагу в опануванні курсу. Найголовніше, що в такий спосіб учні старшої школи вдосконалюють раніше набуті навички самоконтролю й самоаналізу, стимулюють власне критичне мислення, навчаються усвідомлювати власні думки й почуття, а також адекватно, осмислено реагувати на виклики сьогодення. The publication analyzes the essence and role of pedagogical reflection in the process of forming a system of knowledge of the Ukrainian language and literature among high school students. The forms of reflection are singled out. It is noted that the use of various forms of pedagogical reflection enables the teacher to determine to what extent the students have mastered the necessary educational material and what they should pay attention to in mastering the course. The most important thing is that in this way, high school students improve earlier acquired skills of self-control and self-analysis, stimulate their own critical thinking, learn to be aware of their own thoughts and feelings, as well as adequately and meaningfully respond to today's challenges.
Опис
Ключові слова
викладання української мови, викладання української літератури, педагогічна рефлексія, студентські роботи, teaching Ukrainian language, teaching Ukrainian literature, pedagogical reflection, student works
Цитування
Гусенко К. В. Форми рефлексії на уроках української мови та літератури у старшій школі / К. В. Гусенко, Т. М. Собченко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 81–83.