ГРАМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПОРАЛЬНОГО ПЛАНУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В ПОЕЗІЇ ІВАНА МАЛКОВИЧА «КАТАРСИСИ» (ЧАСТИНА І)

dc.contributor.authorЗолотько, А. А.
dc.date.accessioned2024-06-11T09:34:23Z
dc.date.available2024-06-11T09:34:23Z
dc.date.issued2024-04-18
dc.description.abstractОдним із завдань лінгвістики та поетики є вивчення функціонування мовних одиниць різних рівнів у поетичному тексті. У цьому дослідженні ми звертаємо увагу на елементи граматичного рівня, оскільки їхні значення є стабільними і сприймаються носіями мови з незначними коливаннями семантичної амплітуди. Дієслово посідає значне місце у хронотопі художніх творів. Р. Якобсон запропонував термін «таксономія» для позначення особливого «відносного часу» поетичного тексту. Перевертень - це елемент тексту, який змінює своє значення залежно від ситуації або контексту і використовується для позначення слів, які можуть мати різні значення в різних контекстах. У статті показано важливу роль у створенні хронотропних ознак поеми І. Малковича «Катарсис» видо-часових форм дієслів, номінативних рядів, іконічних знаків та анафоричних повторів, які корелюють з іншими елементами тексту, зокрема з прикметниками, що опосередковано передають значення пролонгованої дії. «Перемикання» таксису в контекст приватних ліричних спогадів досягається за допомогою перемикачів. Зміна емоційного фону ліричних спогадів у цьому тексті зумовлена авторським добором дієслівних форм. One of the tasks of linguistics and poetics is to study the functioning of language units of different levels in a poetic text. In this study, we pay attention to the elements of the grammatical level since their meanings are stable and perceived by native speakers with minor fluctuations in semantic amplitude. The verb takes a significant place in the chronotop of fiction works. R. Jacobson proposed the term «taxis» to denote a particular «relative time» of a poetic text. A shifter is an element of a text that changes its meaning depending on the situation or context and is used to refer to words that can have different meanings in different contexts. The article shows the vital role in creating chronotropic attributes of I. Malkovich's poem «Catharsis» of the aspect and tense forms of verbs, nominative rows, iconic signs and anaphoric repetitions, which correlate with other text elements, specifically with adjectives that indirectly convey the meaning of prolonged action. The "switching" of the taxis into the context of private lyrical memories is achieved with the help of shifters. The change in the emotional background of lyrical memories in this text results from the author's selection of verb forms.
dc.identifier.citationЗолотько А. А. Граматичне моделювання темпорального плану індивідуальної пам'яті в поезії Івана Малковича «Катарсиси» (Частина І) / А. А. Золотько // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 134–139.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/15241
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectхронотоп
dc.subjectграматика
dc.subjectлінгвістичний і поетичний аналіз
dc.subjectпам'ять
dc.subjectперевертень
dc.subjectтаксис
dc.subjectchronotope
dc.subjectgrammar
dc.subjectlinguistic and poetic analysis
dc.subjectmemory
dc.subjectshifter
dc.subjecttaxis
dc.titleГРАМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПОРАЛЬНОГО ПЛАНУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В ПОЕЗІЇ ІВАНА МАЛКОВИЧА «КАТАРСИСИ» (ЧАСТИНА І)
dc.title.alternativeGRAMMATICAL MODELLING OF THE TEMPORAL PLAN OF INDIVIDUAL MEMORY IN THE POETRY OF IVAN MALKOVICH ‘CATHARSES’ (PART I)
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Золотько А. А. Граматичне моделювання темпорального плану індивідуальної пам'яті в поезії Івана Малковича.pdf
Розмір:
2.1 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: