ПОВІСТЬ «ИРІЙ» ВОЛОДИМИРА ДРОЗДА В РЕЦЕПЦІЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено повість Володимира Дрозда «Ирій», проаналізовано погляди науковців, які дозволяють різносторонньо продемонструвати особливості даного твору. Зазначено, що повість викликала різноманітні реакції серед літературознавців. Більшість з них визнала її цікавою та глибокою, такою, яка змушує читачів замислитися про важливі аспекти людської існування. Зокрема, науковці відзначають оригінальність твору та поетику автора, вміння трансформувати фольклорні джерела. Повість «Ирій» виокремлюється з-поміж інших творів фантастичним сюжетом, наявністю містифікації, змалюванням навколишньої дійсності крізь призму міфології та фольклору. In the publication, Volodymyr Drozd's story "Iry" is researched, the views of scientists are analyzed, which make it possible to demonstrate the peculiarities of this work from various sides. It is noted that the story caused various reactions among literary critics. Most of them found it interesting and deep, the kind that makes readers think about important aspects of human existence. In particular, scientists note the originality of the work and the poetics of the author, the ability to transform folklore sources. The story "Iry" is distinguished from other works by a fantastic plot, presence of mystification, depiction of the surrounding reality through the prism of mythology and folklore.
Опис
Ключові слова
Дрозд В., ідіостиль, історія української літератури, V. Drozd, idiostyle, history of Ukrainian literature
Цитування
Воропаєва О. В. Повість «Ирій» Володимира Дрозда в рецепції літературознавців / О. В. Воропаєва // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 8–13.