Використання етнопедагогічних засобів у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до профілактики дезадаптації учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Humanities and Natural Sciences University in Sandomierz
Анотація
У публікації визначено роль майбутніх фахівців соціальної сфери (соціальних педагогів і соціальних працівників) у профілактиці дезадаптації учнів, доведено, що етнопедагогіка має потужний потенціал формування в учнів національного світогляду, самоповаги та самопізнання з використанням рідної мови та народної мудрості, вихованням специфічними засобами, що забезпечує зв'язок між поколіннями, врахування ментальних особливостей мікросоціуму, що оточує дитину. На основі аналізу наукових досліджень визначено потенціал етнопедагогічних засобів (народного фольклору, театралізацій з використанням ляльок тощо) у соціальному вихованні дітей. Наведено шляхи практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до використання потенціалу етнокультурних традицій у соціальному вихованні учнів з метою профілактики їхньої дезадаптації. The publication defines the role of future specialists in the social sphere (social pedagogues and social workers) in the prevention of maladjustment of students, it is proved that ethnopedagogy has a powerful potential for forming a national worldview, self-respect and self-knowledge in students using the native language and folk wisdom, education by specific means, which ensures communication between generations, taking into account the mental characteristics of the micro-society surrounding the child. Based on the analysis of scientific research, the potential of ethno-pedagogical tools (folk folklore, theatrical performances using dolls, etc.) in the social education of children has been determined. Ways of practical training of future social pedagogues and social workers to use the potential of ethno-cultural traditions in the social education of students in order to prevent their maladjustment are presented.
Опис
Ключові слова
етнопедагогічні засоби, професійна підготовка, соціальний педагог, соціальний працівник, профілактика, дезадаптація учнів, ethnopedagogical tools, professional training, social pedagogue, social social worker, prevention, maladjustment of students
Цитування
Костіна В. В. Використання етнопедагогічних засобів у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до профілактики дезадаптації учнів / В. В. Костіна // Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine : International scientific and practical conference, Sandomierz, Poland, May 5–6, 2017. – Sandomierz, 2017. – Pp. 109–113.