ДІЯЛЬНОСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

dc.contributor.authorРучка, А. Ю.
dc.date.accessioned2024-02-13T18:40:41Z
dc.date.available2024-02-13T18:40:41Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractВ кваліфікаційному дослідженні на підставі широкого аналізу інформаційних джерел проаналізовано фактори ризику здоров’я в освітньому процесі, схарактеризовано сутність і напрями реалізації здоров’язберігаючого освітнього процесу. У дослідженні визначено мету і завдання професійно-педагогічної діяльності вчителя молодших класів в умовах здоров’ язберігаючого освітнього процесу. Визначено структуру професійно-педагогі чної діяльності вчителя з організації здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, процесуальний, аналітико-результативний компоненти). Based on a broad analysis of information sources, health risk factors in the educational process were analyzed and the essence and directions of implementation of the health-preserving educational process were characterized in qualification study. The target of the professional and pedagogical activity of the teacher of primary school in the conditions of the health-preserving educational process has been defined. The structure of the teacher's professional and pedagogical activity in the organization of the health-preserving educational process (motivational-value, cognitive, procedural, analytical-resultative components) has been set.
dc.identifier.citationРучка А. Ю. Діяльність вчителя початкових класів з організації здоров’язберігаючого освітнього процесу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. Ю. Ручка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 56 с. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13924
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпедагогіка здоров’я
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectпочаткова школа
dc.subjecthealth education
dc.subjecteducational process
dc.subjectprimary school
dc.titleДІЯЛЬНОСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
dc.title.alternativeACTIVITIES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN ORGANISING THE HEALTH-PRESERVING EDUCATIONAL PROCESS
dc.typeOther
Файли
Колекції