НАПРЯМКИ РOЗВИТКУ ФOНЕТИКO-ФOНЕМАТИЧНOЇ СТOРOНИ МOВЛЕННЯ ДIТЕЙ МOЛOДШOГO ДOШКIЛЬНOГO ВIКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснено теоретичний аналіз становлення фонетико-фонематичних процесів у дітей молодшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення 2 рівня. Зазначено, що фoнетикo-фoнематична сторона мовлення є важливою складовою розвитку повноцінного усного мовлення та необхідною передумовою успішного формування навичок писемного мовлення. Своєчасно розпочата корекційно-розвиткова робота з дітьми молодшого дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями сприятиме подоланню вже виявлених мовленнєвих недоліків, а також попередженню вторинних ускладнень на ранніх етапах. The article carries out a theoretical analysis of the formation of phonetic-phonemic processes in children of younger preschool age with general underdevelopment of level 2 speech. It is noted that the phonetic-phonemic side of speech is an important component of the development of full-fledged oral speech and a necessary prerequisite for the successful formation of written speech skills. Corrective and developmental work started in a timely manner with children of younger preschool age with speech disorders will contribute to overcoming already identified speech deficiencies, as well as prevention of secondary complications in the early stages.
Опис
Ключові слова
загальне недорозвинення мовлення, фонетико-фонематичні процеси, корекційна робота, розвиток мовлення, магістерські роботи, general underdevelopment of speech, phonetic-phonemic processes, correctional work, speech development, master's works
Цитування
Хланта К. В. Напрямки рoзвитку фoнетикo-фoнематичнoї стoрoни мoвлення дiтей мoлoдшoгo дoшкiльнoгo вiку / К. В. Хланта // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 286–288.