СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На підставі основних сучасних наукових підходів до з’ясування сутності соціальної політики держави автор кваліфікаційної роботи розкриває зміст соціальної політики, її основні завдання; характеризує систему соціального захисту в національній економіці; аналізує організаційно-правові засади державного управління у галузі соціального захисту населення. В роботі також охарактеризовано стан та проблеми реалізації соціальної політики України; визначено основні орієнтири та концептуальні напрями соціального розвитку України. У методичних рекомендаціях розроблено лекційне заняття за темою роботи, що ілюструє можливості впровадження результатів дослідження в освітній процес підготовки фахівців за спеціальністю «Економіка». У роботі також запропоновано пропозиції щодо формування напрямів соціальної політики в Україні. On the basis of the main modern scientific approaches to clarifying the essence of the social policy of the state, the author of the qualification work reveals the content of social policy, its main tasks; characterizes the system of social protection in the national economy; analyzes the organizational and legal foundations of state administration in the field of social protection of the population. The work also describes the state and problems of the implementation of the social policy of Ukraine; the main orientations and conceptual directions of the social development of Ukraine are determined. In the methodical recommendations, a lecture class was developed on the topic of the work, which illustrates the possibilities of implementing the research results in the educational process of training specialists in the specialty "Economics". The work also offers suggestions on the formation of directions of social policy in Ukraine.
Опис
Ключові слова
соціальна політика держави, соціальний розвиток, соціальний захист, соціальна допомога, соціальні гарантії, соціальне забезпечення, social policy of the state, social development, the social protection, social assistance, social guarantees, social welfare
Цитування
Зайцева П. О. Соціальна політика як ключовий чинник розвитку соціально-орієнтованої держави : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 051 Економіка / П. О. Зайцева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. економ. теорії, фінансів і обліку. – Харків, 2022. – 71 с. : табл.
Колекції