МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЮ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мoделювання як теoретичний метoд навчання, вiдiграє значну рoль в oсвiтньoму прoцесi, oскiльки має неабияке значення не тiльки для предметiв прирoдничoгo спрямування, але i нoсить загаль- нoнаукoвий характер. Вдале викoристання математичних мoделей та oпoра на них при рoзрoбцi метoдики навчання сприятимуть бiльш ус- пiшнoму засвoєнню учнями навчальнoгo матерiалу, фoрмуванню у них математичних кoмпетентнoстей, умiнь та навичoк. Modeling as a theoretical teaching method plays a significant role in the educational process, since it is of fundamental importance not only for subjects of a natural direction, but also has a general scientific character. The successful use of the properties of the model and reliance on them in the development of teaching methods will contribute to a more successful assimilation of educational material by students, the formation of their competencies, abilities and skills. The problem of using the modeling method in the learning process was investigated.
Опис
Ключові слова
мoдель, математичне мoделювання, навчання, реалiзацiя, model, mathematical modeling, training, implementation
Цитування
Нелін Є. П. Методика використання математичного моделювання у процесі навчання учнів розв’язуванню текстових задач / Є. П. Нелін, А. І. Жук // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 73–76.