Integral method for the development of motor abilities and psycho-physiological functions in children from 2 to 4 years old

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Publisher University of Piteşti, Romania
Анотація
The aim of the work: to develop and substantiate the method of integral development of the child on the basis of the integrated application of poems about nature and imitation movements. Material and methods. There are 108 children involved in the study. Among them were 56 children who are 2 and 3 years old (28 were in control group and 28 were in experimental group), 52 children who are 3 and 4 years old (24 were in control group and 28 were in experimental group). Measures. Anthropometry (body length (kg), body weight (m)), motor tests, psychophysiological indices, an expert evaluation of the speech. Methods for determination of motor abilities. To monitoring the state of general physical fitness of children 2 years was used run 10 m (c). To monitoring the state of general physical fitness of children 3-4 years, the following tests were applied: running 10 m (s), jump in length from place (m), throwing a bag of sand with a weight of 40 g (m), balance time at one leg (s). Methods of psychophysiological testing. Psychophysiological indicators reflect the speed of thought processes on the basis of determining the speed of impulses in the central nervous system. The following measurements were made: measurement of the simple reaction speed to the light stimulus: in response to the appearance of any image on the monitor, it was necessary to press and release the left mouse button as soon as possible; measurement of the simple reaction speed to the sound stimulus: in response to the sound, you should press and release the left mouse button as soon as possible. Comprehensive application of poems about nature and exercises contributed to an increase in the development of psychomotor abilities of children 2-4 years. The essence of the technique is to perform exercises not under the expense, but under verse lines about nature; Each line of the verse corresponds to physical exercise. In addition, in these techniques, an original sequence of movements that flow smoothly from each other and built on the natural movements of the child, carried out immediately all over the body on the principle of animal imitation, as well as - by wave principle. Results. The complex application of poems about nature and exercises contributed to an increase in the development of psychomotor abilities of children 2-4 years old. In the age group of 2 years, the most significant changes occurred in the times of a simple reaction to light and sound. The running time of the 10 m segment significantly improved both in the control and in the experimental groups, however, in the experimental group the change in this index is more pronounced. In the experimental group also more pronounced verbal develop as a result of the application of the technique. In the age group 3-4 years, a significant improvement in the parameters of a simple reaction to light and sound stimuli was revealed. Significantly improved the performance of throwing a bag with sand right hand, a long jump from the seat. In the control group, these changes are less pronounced or unreliable. The development of speech significantly changed both in the experimental group and in the control group, but in the control group these changes were more pronounced. Conclusions.A greater number of significant differences were found between the test scores of the children of the experimental group compared with the control group after the experiment. It is recommended to use the integral technique of combining poems about nature and movements for the development of psychomotor abilities of children 2-4 years old. Мета роботи: розробити і обґрунтувати методику інтегрального розвитку дитини на основі комплексного застосування віршів про природу і наслідувальних рухах. Матеріал і методи. У дослідженні беруть участь 108 дітей. Серед них було 56 дітей у віці 2 і 3 років (28 були в контрольній групі і 28 в експериментальній групі), 52 дитини у віці 3 і 4 років (24 в контрольній групі і 28 в експериментальній групі). Заходи. Антропометрія (довжина тіла (кг), маса тіла (м)), моторні тести, психофізіологічні показники, експертна оцінка мови. Методи визначення рухових здібностей. Для спостереження за станом загальної фізичної підготовленості дітей 2 років використовувався пробіг 10 м (с). Для контролю стану загальної фізичної підготовленості дітей 3-4 років були застосовані наступні тести: біг 10 м (с), стрибати в довжину з місця (м), кидати мішок з піском вагою 40 г (м), час рівноваги на одну ногу (и ). Методи психофізіологічного тестування. Психофізіологічні показники відображають швидкість розумових процесів на основі визначення швидкості імпульсів в центральній нервовій системі. Були виконані наступні вимірювання: вимірювання швидкості простої реакції на світловий подразник: у відповідь на появу будь-якого зображення на моніторі, необхідно було якомога швидше натиснути і відпустити ліву кнопку миші; вимір швидкості простої реакції на звуковий стимул: у відповідь на звук, ви повинні натиснути і відпустити ліву кнопку миші як можна швидше. Комплексне застосування віршів про природу і вправах сприяло збільшенню розвитку психомоторних здібностей у дітей 2-4 років. Суть техніки в тому, щоб виконувати вправи не за гроші, а під вірші про природу; Кожен рядок вірша відповідає фізичним вправам. Крім того, в цих прийомах оригінальна послідовність рухів, які плавно перетікають одна в одну і будуються на природних рухах дитини, виконуються відразу по всьому тілу за принципом імітації тварин, а також - за хвильовим принципом. Результати. Комплексне застосування віршів про природу і вправах сприяло розвитку психомоторних здібностей у дітей 2-4 років. У віковій групі 2 роки Найбільш значні зміни відбулися за часів простої реакції на світло і звук. Час пробігу сегмента 10 м значно покращився як в контрольній, так і в експериментальній групах, проте в експериментальній групі зміна цього показника більш виражено. У дослідній групі також більш яскраво виражено словесне розвиток в результаті застосування методики. У віковій групі 3-4 роки виявлено значне поліпшення показників простої реакції на світлові і звукові подразники. Значно покращилися показники кидка сумки з піском правою рукою, стрибок в довжину з місця. У контрольній групі ці зміни менш виражені або ненадійні. Розвиток мови значно змінилося як в дослідній групі, так і в контрольній групі, але в контрольній групі ці зміни були більш вираженими. Висновки. Було виявлено більшу кількість значущих відмінностей між результатами тестів дітей експериментальної групи в порівнянні з контрольною групою після експерименту. Рекомендується використовувати інтегральну техніку поєднання віршів про природу і рухах для розвитку психомоторних здібностей дітей 2-4 років. Мета роботи: розробити і обґрунтувати методику інтегрального розвитку дитини на основі комплексного застосування віршів про природу і наслідувальних рухах. Матеріал і методи. У дослідженні беруть участь 108 дітей. Серед них було 56 дітей у віці 2 і 3 років (28 були в контрольній групі і 28 в експериментальній групі), 52 дитини у віці 3 і 4 років (24 в контрольній групі і 28 в експериментальній групі). Заходи. Антропометрія (довжина тіла (кг), маса тіла (м)), моторні тести, психофізіологічні показники, експертна оцінка мови. Методи визначення рухових здібностей. Для спостереження за станом загальної фізичної підготовленості дітей 2 років використовувався пробіг 10 м (с). Для контролю стану загальної фізичної підготовленості дітей 3-4 років були застосовані наступні тести: біг 10 м (с), стрибати в довжину з місця (м), кидати мішок з піском вагою 40 г (м), час рівноваги на одну ногу (и ). Методи психофізіологічного тестування. Психофізіологічні показники відображають швидкість розумових процесів на основі визначення швидкості імпульсів в центральній нервовій системі. Були виконані наступні вимірювання: вимірювання швидкості простої реакції на світловий подразник: у відповідь на появу будь-якого зображення на моніторі, необхідно було якомога швидше натиснути і відпустити ліву кнопку миші; вимір швидкості простої реакції на звуковий стимул: у відповідь на звук, ви повинні натиснути і відпустити ліву кнопку миші як можна швидше. Комплексне застосування віршів про природу і вправах сприяло збільшенню розвитку психомоторних здібностей у дітей 2-4 років. Суть техніки в тому, щоб виконувати вправи не за гроші, а під вірші про природу; Кожен рядок вірша відповідає фізичним вправам. Крім того, в цих прийомах оригінальна послідовність рухів, які плавно перетікають одна в одну і будуються на природних рухах дитини, виконуються відразу по всьому тілу за принципом імітації тварин, а також - за хвильовим принципом. Результати. Комплексне застосування віршів про природу і вправах сприяло розвитку психомоторних здібностей у дітей 2-4 років. У віковій групі 2 роки Найбільш значні зміни відбулися за часів простої реакції на світло і звук. Час пробігу сегмента 10 м значно покращився як в контрольній, так і в експериментальній групах, проте в експериментальній групі зміна цього показника більш виражено. У дослідній групі також більш яскраво виражено словесне розвиток в результаті застосування методики. У віковій групі 3-4 роки виявлено значне поліпшення показників простої реакції на світлові і звукові подразники. Значно покращилися показники кидка сумки з піском правою рукою, стрибок в довжину з місця. У контрольній групі ці зміни менш виражені або ненадійні. Розвиток мови значно змінилося як в дослідній групі, так і в контрольній групі, але в контрольній групі ці зміни були більш вираженими. Висновки. Було виявлено більшу кількість значущих відмінностей між результатами тестів дітей експериментальної групи в порівнянні з контрольною групою після експерименту. Рекомендується використовувати інтегральну техніку поєднання віршів про природу і рухах для розвитку психомоторних здібностей дітей 2-4 років. Цель работы: разработать и обосновать методику интегрального развития ребенка на основе комплексного применения стихов о природе и подражательных движениях. Материал и методы. В исследовании участвуют 108 детей. Среди них было 56 детей в возрасте 2 и 3 лет (28 были в контрольной группе и 28 в экспериментальной группе), 52 ребенка в возрасте 3 и 4 лет (24 в контрольной группе и 28 в экспериментальной группе). Меры. Антропометрия (длина тела (кг), масса тела (м)), моторные тесты, психофизиологические показатели, экспертная оценка речи. Методы определения двигательных способностей. Для наблюдения за состоянием общей физической подготовленности детей 2 лет использовался пробег 10 м (с). Для контроля состояния общей физической подготовленности детей 3-4 лет были применены следующие тесты: бег 10 м (с), прыгать в длину с места (м), бросать мешок с песком весом 40 г (м), время равновесия на одну ногу (ы). Методы психофизиологического тестирования. Психофизиологические показатели отражают скорость мыслительных процессов на основе определения скорости импульсов в центральной нервной системе. Были выполнены следующие измерения: измерение скорости простой реакции на световой раздражитель: в ответ на появление какого-либо изображения на мониторе, необходимо было как можно быстрее нажать и отпустить левую кнопку мыши; измерение скорости простой реакции на звуковой стимул: в ответ на звук, вы должны нажать и отпустить левую кнопку мыши как можно скорее. Комплексное применение стихов о природе и упражнениях способствовало увеличению развития психомоторных способностей у детей 2-4 лет. Суть техники в том, чтобы выполнять упражнения не за деньги, а под стихи о природе; Каждая строка стиха соответствует физическим упражнениям. Кроме того, в этих приемах оригинальная последовательность движений, которые плавно перетекают друг в друга и строятся на естественных движениях ребенка, выполняются сразу по всему телу по принципу имитации животных, а также - по волновому принципу. Результаты. Комплексное применение стихов о природе и упражнениях способствовало развитию психомоторных способностей у детей 2-4 лет. В возрастной группе 2 года Наиболее значительные изменения произошли во времена простой реакции на свет и звук. Время пробега сегмента 10 м значительно улучшилось как в контрольной, так и в экспериментальной группах, однако в экспериментальной группе изменение этого показателя более выражено. В опытной группе также более ярко выражено словесное развитие в результате применения методики. В возрастной группе 3-4 года выявлено значительное улучшение показателей простой реакции на световые и звуковые раздражители. Значительно улучшились показатели броска сумки с песком правой рукой, прыжок в длину с места. В контрольной группе эти изменения менее выражены или ненадежны. Развитие речи значительно изменилось как в опытной группе, так и в контрольной группе, но в контрольной группе эти изменения были более выраженными. Выводы. Было выявлено большее количество значимых различий между результатами тестов детей экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой после эксперимента. Рекомендуется использовать интегральную технику сочетания стихов о природе и движениях для развития психомоторных способностей детей 2-4 лет.
Опис
Ключові слова
psychomotor development, small children, movements, verses about the approach, психомоторний розвиток, малі діти, рухи, вірші про природу, психомоторное развитие, маленькие дети, движения, стихи о природе
Цитування
Integral method for the development of motor abilities and psycho-physiological functions in children from 2 to 4 years old / Zh. Kozina, I. Prokopenko, O. Lahno [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – Romania : EUP, 2018. – Vol. 18(1), Mar., 2018, Art 1. – P. 3–16.