Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування ігрових технологій у професійній діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На основі аналізу наукової літератури було розкрито поняття ігрових технологій, їх сутність та значення у навчальному процесі початкової школи, а також визначено сутність поняття підготовки майбутніх вчителів початкової школи. Теоретично обґрунтовано процес формування готовності учителів початкових класів до застосування ігрових технологій та визначено особливості даної підготовки. Проаналізовано спрямованість навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування ігрових технологій у професійній діяльності. В результаті аналізу, порівняння та узагальнення педагогічного досвіду було сформулювано низку рекомендацій щодо процесу вдосконалення готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування ігрових технологій у професійній діяльності. Based on the analysis of the scientific literature, the concept of game technologies, their essence and significance in the educational process of primary school was revealed, as well as the essence of the concept of training future primary school teachers was determined. The process of forming the readiness of primary school teachers to use game technologies is theoretically substantiated and the peculiarities of this training are determined. The orientation of educational disciplines of the cycle of professional training on formation of readiness of future teachers of initial classes to application of game technologies in professional activity is analyzed. As a result of analysis, comparison and generalization of pedagogical experience, a number of recommendations were formulated on the process of improving the readiness of future primary school teachers to use game technologies in professional activities.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, вчителі початкової школи, ігрові технології навчання, навчання через гру, молодші школярі, professional training, primary school teachers, game learning technologies, learning through play, junior students
Цитування
Гарна Г. В. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування ігрових технологій у професійній діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / Г. В. Гарна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти – Харків, 2022. – 85 с.
Колекції