ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто готовність соціального педагога до профілактики правопорушень серед підлітків у закладах загальної середньої освіти, яка забезпечуються у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних фахівців в умовах вищого педагогічного навчального закладу. У структурі готовності майбутніх соціальних педагогів до своєї професійної діяльності виділені такі компоненти: мотиваційні, когнітивні, орієнтаційні, особистісні, пізнавально-оперативні, операціональні, емоційно-вольові, психофізіологічні, оцінюючі, ситуативні. В статье рассмотрена готовность социального педагога к профилактике правонарушений среди подростков в учреждениях общего среднего образования, которая обеспечивается в процессе профессиональной подготовки будущих социальных специалистов в условиях высшего педагогического учебного заведения. В структуре готовности будущих социальных педагогов к своей профессиональной деятельности выделены следующие компоненты: мотивационные, когнитивные, ориентационные, личностные, познавательно-оперативные, операциональные, эмоционально-волевые, психофизиологические, оценивающие, ситуативные. The article deals with the social teacher's readiness to prevent delinquency among adolescents in general secondary education institutions, which is provided in the process of professional training of future social specialists in the conditions of higher pedagogical educational institution. The structure of future social educators' readiness for their professional. The following components are identified: motivational, cognitive, orientational, personal, cognitive-operational, operational, emotional-will, psychophysiological, evaluating, situational.
Опис
Ключові слова
підготовка соціальних педагогів, профілактика правопорушень, підлітки, магістерські роботи, подготовка социальных педагогов, профилактика правонарушений, подростки, магистерские работы, training of social educators, crime prevention, teenagers, master's work
Цитування
Барбіна Ю. Ю. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з профілактики правопорушень серед підлітків у закладах загальної середньої освіти / Ю. Ю. Барбіна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 43.