Психологічні особливості саморегуляції навчальної діяльності старшокласників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі показано, саморегуляція навчальної діяльності виступає ключовою здатністю у структурі поведінково-регулятивного компоненту особистості старшокласників. Виявлено декілька типів саморегуляції навчальної діяльності старшокласників. «Здатність до планування і програмування» характеризується стратегіями пристосування та уникнення, мотивації досягнення та вмотивованості на оцінку. «Здатність до моделювання і оцінки результатів» передбачає високу міру схильності до пристосування у конфлікті та низький рівень вмотивованості на оцінки. «Здатність до моделювання і програмування» характеризується високими показниками стратегій компромісу та конкуренції. «Здатність до моделювання» представлений стратегіями конкуренції та компромісу, спрямованості на оцінку, мотивації досягнення та мотивації прийняття. «Здатності планування, програмування оцінка результатів», представлений найвищими показниками мотивації прийняття та стратегії співпраці у вирішенні конфліктів. «Здатність до програмування» характеризується найнижчими показниками стратегії пристосування у ситуації вирішення конфлікту. В работе показано, что саморегуляция учебной деятельности выступает ключевой способностью в структуре поведенческо-регулятивного компонента личности старшеклассников. Выявлено несколько типов саморегуляции учебной деятельности старшеклассников. «Способность к планированию и программированию» характеризуется стратегиями приспособления и избегания, мотивации достижения и мотивированности на оценку. «Способность к моделированию и оценке результатов» предполагает высокую меру склонности к приспособлению в конфликте и низкий уровень мотивированности на оценки. «Способность к моделированию и программированию» характеризуется высокими показателями стратегии компромисса и конкуренции. «Способность к моделированию» представлена стратегиями конкуренции и компромисса, направленности на оценку, мотивации достижения и мотивации принятия. «Способности планирования, программирование оценка результатов», представленный наивысшими показателями мотивации принятия и стратегии сотрудничества в разрешении конфликтов. «Способность к программированию» характеризуется самыми низкими показателями стратегии приспособления в ситуации разрешения конфликта. The paper shows the self-regulation of educational activity acts as a key ability in the structure of the behavioral and regulatory component of the personality of senior pupils. Several types of self-regulation of educational activity of senior pupils were revealed. "Planning and programming ability" is characterized by strategies of adaptation and avoidance, motivation of achievement and motivation for assessment. "The ability to model and evaluate the results" involves a high degree of inclination to adapt to the conflict and the low level of motivation for evaluation. "The ability to model and program" is characterized by high rates of compromise and competition strategies. "The ability to simulate" is represented by competition and compromise strategies, orientation on assessment, motivation of achievement and motivation. "The ability to plan, programming the evaluation of results", represented by the highest indicators of motivation of acceptance and strategy of cooperation in solving conflicts. "The ability to program" is characterized by the lowest indicators of the adaptation strategy in the situation of resolving the conflict.
Опис
Ключові слова
саморегуляція, навчальна діяльність, навчальна мотивація, мотивація досягнення, стиль вирішення конфлікту, старшокласники, саморегуляция, учебная деятельность, учебная мотивация, мотивация достижения, стиль разрешения конфликта, старшеклассники, self-regulation, educational activity, educational motivation, motivation achievement, conflict resolution style, senior pupils
Цитування
Іванова К. В. Психологічні особливості саморегуляції навчальної діяльності старшокласників : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / К. В. Іванова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2021. – 60 с. : іл., табл.
Колекції