Іслам і сучасний світ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-11-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ФОП Тарасенко В. П.
Анотація
Навчально-методичний посібник структурований відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Іслам і сучасний світ» кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Видання має на меті сприяти формуванню у студентів комплексного уявлення про предметний зміст ісламу, специфіку його як світової релігії і соціокультурного явища, ознайомити з джерелами ісламу і основними етапами його історії, сучасним становищем ісламу і мусульманського світу, поглибити уявлення про причини, типи і наслідки сучасних етноконфесійних конфліктів у мусульманських регіонах Азії та Африки в контексті сучасної політичної ситуації на рівні регіонів і світу в цілому. У навчально-методичному посібнику подані зміст навчального матеріалу, теми лекційних і семінарських занять із методичними рекомендаціями, питання для підготовки до модульних контрольних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, список рекомендованих джерел і літератури, критерії оцінювання роботи студентів. Видання призначене для студентів спеціальності 014 «Середня освіта. Історія», галузі знань 01 «Освіта», освітнього рівня «Магістр». Учебно-методическое пособие структурировано в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Ислам и современный мир» кафедры всемирной истории Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды. Издание призвано способствовать формированию у студентов комплексного представления о предметном содержании ислама, специфике его как мировой религии и социокультурного явления, ознакомить с источниками ислама и основными этапами его истории, современным положением ислама и мусульманского мира, углубить представление о причинах, типах и последствиях современных этноконфессиональных конфликтов в мусульманских регионах Азии и Африки в контексте современной политической ситуации на уровне регионов и мира в целом. В учебно-методическом пособии представлены содержание учебного материала, темы лекционных и семинарских занятий с методическими рекомендациями, вопросы для подготовки к модульным контрольным работам, задания для самостоятельной работы студентов, список рекомендованных источников и литературы, критерии оценки работы студентов. Издание предназначено для студентов специальности 014 «Среднее образование. История», отрасли знаний 01 «Образование», образовательного уровня «Магистр». The teaching methodology is structured according to the work programme of the academic discipline «Islam and the Modern World» of the Department of World History of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The publication is designed to help students to form the comprehensive understanding of the substantive content of Islam, its specificity as a world religion and socio-cultural phenomenon, to acquaint the students with the sources of Islam and the main stages of its history, the current situation of Islam and the Muslim world, to deepen the understanding of the causes, types and consequences of modern ethnic and confessional conflicts in the Muslim regions of Asia and Africa in the context of the current political situation at the regional level and the world as a whole. The content of teaching material, the lectures and seminars topics with methodical recommendations, the questions for the preparation for module tasks, the tasks for students’ unsupervised work, the list of recommended sources and literature, the criterions of the students’ work estimation are presented in this learner’s guide. The publication is intended for students studying the specialty 014 «Secondary education. History», the branch of knowledge 01 «Education», the educational level «Master».
Опис
Ключові слова
Азія, Африка, ісламська цивілізація, глобалізація, етноконфесійні конфлікти, Азия, Африка, исламская цивилизация, глобализация, этноконфессиональные конфликты, Asia, Africa, Islamic civilization, globalization, ethnic and confessional conflicts
Цитування
Ямпольська Л. М. Іслам і сучасний світ : навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф-ту / Л. М. Ямпольська ; відпов. за вип. Кучемко М. М. ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 190 с.