Феномен архетипу в науці та літературі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті йдеться про архетипи у літературі , термін «архетип» у літературі включно. Слово «архетип» утворено від двох грецьких коренів: «arche» - початок і «typos» ‒ зразок, тобто значення його можна визначити як «першообраз», «праформа», «первинний тип». Під архетипом розуміють споконвічні, фундаментальні образи і мотиви, що лежать в основі загальнолюдської символіки міфів, казок та інших продуктів художньої уяви. Архетипи мають символічний, а не алегоричний характер, це широкі, часто багатозначні метафори, а не знаки. Архетиповий образ ‒ це образ художнього твору, в якому архетип отримує конкретне втілення. The word "archetype" is derived from the two Greek roots: arche, "beginning", and typos, "pattern", i.e. its meaning can be defined as "original image", "proto-form", "primary type". The archetype is understood as the primordial, fundamental image and motif underlying the universal symbolism of myths, fairy tales and other products of the artistic imagination. Archetypes are symbolic rather than allegorical; they are broad, often polysemous metaphors rather than signs. The archetypal image is the image of a work of fiction in which the archetype is given concrete expression.
Опис
Ключові слова
архетип, літературний архетип, образ, мотив, символ, archetype, literary archetype, motif, image, symbol
Цитування
Мотрич Д. Феномен архетипу в науці та літературі / Д. // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 205–208.