РОЛЬ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПЕДАГОГІКИ У РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено роль особистісно-орієнтованої педагогіки у розвитку та становленні особистості. Доведено, що особистісно-орієнтована освіта передбачає оновлення всіх компонентів педагогічної системи. Зі свого боку модернізація системи вищої освіти передбачає особистісно-орієнтований процес навчання, орієнтацію на педагогіку успіху, варіативність освітніх послуг, що зорієнтовані на розвиток професійно-педагогічного мислення і творчого потенціалу та готовність до особистісного і професійно-освітнього самовдосконалення. The article highlights the role of personality-oriented pedagogy in the development and formation of personality. It has been proven that personality-oriented education involves the renewal of all components of the pedagogical system. For its part, the modernization of the higher education system involves a person-oriented learning process, an orientation to the pedagogy of success, a variety of educational services focused on the development of professional-pedagogical thinking and creative potential, and readiness for personal and professional-educational self-improvement.
Опис
Ключові слова
особистість, становлення, розвиток, особистісно-орієнтована педагогіка, personality, formation, development, personality-oriented pedagogy
Цитування
Небитова І. А. Роль особистнісно-орієнтованої педагогіки у розвитку та становленні особистості / І. А. Небитова// Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 166–169.