РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми розвитку соціального інтелекту старших дошкільників у процесі групової діяльності. У роботі схарактеризовано теоретичні основи проблеми розвитку соціального інтелекту старших дошкільників у процесі групової діяльності, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми розвитку соціального інтелекту старших дошкільників у процесі групової діяльності; визначено суть поняття «соціальний інтелект» та схарактеризовано особливості розвитку соціального інтелекту старших дошкільників у процесі групової діяльності; теоретично обґрунтовано та розроблено педагогічну модель розвитку соціального інтелекту старших дошкільників у процесі групової діяльності; експериментально перевірено дієвість теоретичного обґрунтованої та розробленої педагогічної моделі розвитку соціального інтелекту старших дошкільників у процесі групової діяльності; проаналізовано результати і зроблено висновки. The scientific work is a theoretical and experimental study of the problem of the development of social intelligence of older preschoolers in the process of group activity. The paper characterizes the theoretical foundations of the problem of the development of social intelligence of older preschoolers in the process of group activity, in particular: an analysis of the literature on the problem of the development of social intelligence of older preschoolers in the process of group activity is carried out; the essence of the concept of "social intelligence" is determined and the features of the development of social intelligence of older preschoolers in the process of group activity are characterized; a pedagogical model for the development of social intelligence of older preschoolers in the process of group activity was theoretically substantiated and developed; the effectiveness of the theoretically substantiated and developed pedagogical model of the development of social intelligence of older preschoolers in the process of group activity was experimentally verified; the results were analyzed and conclusions were drawn.
Опис
Ключові слова
педагогічна модель, соціальний інтелект, розвиток, діти старшого дошкільного віку, заклад дошкільної освіти, навчально-виховний процес, групова діяльність, pedagogical model, social intelligence, development, children of older preschool age, preschool education institution, educational process, group activity
Цитування
Яценко Т. Б. Розвиток соціального інтелекту старших дошкільників у процесі групової діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Т. Б. Яценко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 101 с. : табл. + дод.
Колекції