Проблеми реалізації права на відпустку як складової гідної праці в умовах режиму воєнного стану та євроінтеграції України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
Від початку війни росії проти України до Держпраці надійшли тисячі звернень громадян щодо порушення їх трудових прав. Найчастіше працівники звертаються з питань оплати праці, незаконного звільнення або призупинення дії трудового договору, примусового надання відпусток без збереження заробітної плати тощо. Це дає підстави відмічати погіршення положення працівників, що в цілому слід охарактеризувати як проблему забезпечення гідної праці в період режиму воєнного стану. Не дивлячись на позитивну динаміку щодо зменшення обмежень трудових прав, яка відбулась в законодавстві України від початку введення режиму воєнного стану, варто наголосити на недостатності законодавчо визначених умов-індикаторів застосування таких обмежень, що необґрунтовано негативно впливає на реалізацію права відпустку як складову гідної праці в Україні з урахуванням курсу на євроінтеграцію останньої. Since the beginning of Russia's war against Ukraine, the State Labor Office has received thousands of appeals from citizens regarding violations of their labor rights. Most often, employees apply for issues of salary, illegal dismissal or suspension of the employment contract, forced leave without salary, etc. This gives reason to note the deterioration of the position of workers, which should generally be characterized as a problem of ensuring decent work during the period of martial law. Despite the positive dynamics regarding the reduction of restrictions on labor rights, which has taken place in the legislation of Ukraine since the introduction of the martial law regime, it is worth emphasizing the insufficiency of the legally defined conditions-indicators of the application of such restrictions, which unreasonably negatively affects the realization of the right to vacation as a component of decent work in Ukraine taking into account the course of the latter's European integration.
Опис
Ключові слова
право на відпустку, реалізація права на відпустку, гідна праця, праця в умовах режиму воєнного стану, the right to vacation, exercise of the right to vacation, decent work, work under martial law
Цитування
Коваленко О. О. Проблеми реалізації права на відпустку як складової гідної праці в умовах режиму воєнного стану та євроінтеграції України / О. О. Коваленко // Актуальні проблеми захисту прав громадян України на працю та соціальний захист на шляху до Євроінтеграції : тези доп. та наук. повідомл. учасників XII Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 7 жовт. 2022 р. / Нац. ун-т ім. Я. Мудрого ; за ред. О. Г. Середи. – Харків, 2022. – С. 57–61.