Педагогічні погляди Я. Я. Полфьорова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кримський гуманітарний університет
Анотація
В статті розглянуто педагогічні погляди професора Я. Я. Полфьорова на викладання циклу музичних дисциплін в Інститутах Народної Освіти(ІНО) у 20-30 рр., ХХ ст., майбутнім працівникам соціального виховання. Показана доцільність використання у навчально-виховному процесі педагогічно корисних для розвитку духовної особистості нових форм та методів роботи у підготовці майбутніх викладачів музичних дисциплін. В статье рассмотрены педагогические взгляды профессора Я. Я. Полферова на преподавание цикла музыкальных дисциплин в Институтах Народного Образования (ИНО) в 20-30 гг., ХХ ст., будущим работникам социального воспитания. Показана целесообразность использования в учебном и воспитательном процессе педагогически полезных для развития духовной личности новых форм и методов работы в подготовке будущих преподавателей музыкальных дисциплин. In the article pedagogical views of Professor Y.Y.Polfyorov’s on teaching the cycle of musical disciplines in Institutions of National Education(INE) in 20-30 years. , twentieth century, future workers of social education. The expediency of use in educational process is pedagogically useful for the development of the spiritual personality of new forms and methods of work in preparation of future teachers of musical disciplines.
Опис
Ключові слова
музичні працівники, соціальне виховання, методи, музыкальные работники, социальное воспитание, методы, music workers, social education, methods
Цитування
Кузьмічова В. А. Педагогічні погляди Я. Я. Полфьорова / В. А. Кузьмічова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія : [зб. ст.]. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 44, ч. 3. – С. 157–161.