Відтворення міфологічного часопростору в романі Ніла Ґеймана «Книга кладовища»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються особливості відтворення міфологічного часопростору та своєрідність авторської художньої концепції світу у романі Ніла Ґеймана «Книга кладовища». Висвітлюється ознаки міфологічного часопростору та співвіднесеність його з міфологічними архетипами та символами. Виокремлюються такі домінантні ознаки міфологічного часопростору Ґеймана, як циклічність та протиставлення «свого/чужого» простору. У процесі інтретекстуального аналізу виявлені алюзії та ремінісценції. The article deals with specificity of the reproduction of the mythological chronotope and the originality of the author's artistic concept of the world in Neil Gaiman’s novel «The Graveyard Book». The features of mythological chronotope and its correlation with mythological archetypes and symbols are highlighted. Such dominant features of Gaiman's mythological chronotope as cyclicity and opposition OWN/ALIEN spaces are singled out. Allusions and reminiscences were revealed during the intertextual analysis.
Опис
Ключові слова
міфологічний часопростір, хронотоп, міфологічна свідомість, алюзія, mythological spacetime, chronotope, mythological consciousness, allusion., Гейман Ніл, Gaiman Neil
Цитування
Жучкова С. Відтворення міфологічного часопростору в романі Ніла Ґеймана «Книга кладовища» / С. Жукова // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С.99–102.