МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІМІДЖУ ПЕРСОНАЖА В КІНОТЕКСТІ НА ПРИКЛАДІ СЕРІАЛУ “BREAKING BAD”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкрито основні питання трансформації іміджу. Проаналізовано поняття іміджу, його функції та особливості вираження в кінотексті. Було виявлено, що одним із компонентів іміджу є мова, тож трансформація відбувається через лінгвістичні засоби вираження – фонетику, лексику та синтаксис. З’ясовано, що мовний імідж персонажів має індивідуалізовану мову, детерміновану їхніми характерами, роллю в сюжеті, що в сукупності сприяє створенню цілісного художнього образу. Запропоновано вправи для вивчення англійської стилістики у вищих навчальних закладах з метою опанування предметом. The thesis reveals the main issues of image transformation. The concept of image, its functions and specific features in a cinematographic text are analyzed. It was revealed that one of the components of the image is speech, so the transformation occurs through linguistic means of expression - phonetics, lexis and syntax. It was found that the language image of the characters has an individualized language, determined by their characters, role in the plot, that collectively contributes to the creation of a coherent artistic image. Exercises for studying English stylistics at universities to help students to master the discipline were worked out.
Опис
Ключові слова
імідж, трансформація, мова, кінотекст, текст, лінгвістика, стилістика, стилістичні прийоми, фонетичні прийоми, лексичні прийоми, синтаксичні прийоми, образ, персонаж, мовний портрет, мовні рівні, image, transformation, speech, cinematographic text, text, linguistics, stylistics, stylistic devices, phonetic devices, lexical devices, syntactic devices, character, speech portrait, speech levels
Цитування
Пономаренко Д. І. Мовні засоби вираження трансформації іміджу персонажа в кінотексті на прикладі серіалу “Breaking Bad” : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Д. І. Пономаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 65 с.
Колекції