Управління якістю освіти в закладі дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми управління якістю освіти в закладі дошкільної освіти. Уточнено суть і структуру якості дошкільної освіти, методи й засоби управління нею, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управління якістю освіти в закладі дошкільної освіти. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The paper examines the theoretical and practical work of scientists on the problem of managing the quality of education in a preschool education institution. The essence and structure of the quality of preschool education, the methods and means of its management have been specified, the diagnostic toolkit for measuring the quality of education management in the preschool education institution has been organized. A comprehensive and targeted program for improving this aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
заклад дошкільної освіти, управління, якість, якість освіти, institution of preschool education, management, quality, quality of education
Цитування
Тесленко Л. М. Управління якістю освіти в закладі дошкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Л. М. Тесленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 108 с. : табл. + дод.
Колекції