Референційна інтерпретація категорії означеності/неозначеності в українській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Одеська юридична академія»
Анотація
У статті проаналізовано категорію означеності/неозначеності в українській мові крізь призму теорії референції. На матеріалі текстів суспільно-політичного дискурсу виявлено закономірності, які діють під час реалізації референтних значень іменних груп засобами означеності/неозначеності. В статье проанализирована категория определенности/неопределенности в украинском языке сквозь призму теории референции. На материале текстов общественно-политического дискурса выявлены закономерности, которые действуют при реализации референтных значений именных групп средствами определенности/неопределенности. The article deals with the category of definiteness/indefiniteness in the Ukrainian language through the prism of the theory of reference. On the material of the texts of socio-political discourse are revealed that regularities, that act during the realization of the reference values of nominal groups by means of definiteness/indefiniteness.
Опис
Ключові слова
українська мова, референція, категорія означеності/неозначеності, індивідуалізація, ідентифікація, аспірантські роботи, украинский язык, референция, категория определенности/неопределенности, индивидуализация, идентификация, аспирантские работы, Ukrainian language, reference, category of definiteness/indefiniteness, individualization, identification, graduate work
Цитування
Лабетова В. М. Референційна інтерпретація категорії означеності/неозначеності в українській мові / В. М. Лабетова // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2017. – Спецвипуск. – С. 115–118.