СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ЕМОЦІЙНА СФЕРА»: КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано особливості прояву емоцій та переживань. Емоційна сфера є однією з основних регуляторних систем, що забезпечують активні форми життєдіяльності організму. Сьогодні «емоційна сфера» трактується, як багатогранне утворення, в яке, крім емоцій, входять багато інших емоційних явищ, такі як емоційний тон, емоційні стани, емоційні властивості особистості, емоційні стійкі відносини. The publication analyses the peculiarities of emotions and experiences. The emotional sphere is one of the main regulatory systems that ensure active forms of vital activity of the organism. Today, the "emotional sphere" is interpreted as a multifaceted entity, which, in addition to emotions, includes many other emotional phenomena, such as emotional tone, emotional states, emotional properties of the personality, emotional stable relationships.
Опис
Ключові слова
емоції, переживання, психокорекція, emotions, experiences, psychocorrection
Цитування
Корженко А. С. Сучасне трактування дефініції «емоційна сфера»: критерії та показники її розвитку / А. С. Корженко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 423–425.