РОЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті схарактеризовано вимоги до особистості вчителя музичного мистецтва, підкреслено роль його професійно значущих якостей для здійснення високо професійної роботи з музично-естетичного розвитку молодого покоління; розкрито особливості професійної діяльності педагога-музиканта, визначено комплекс найбільш значущих професійних якостей учителів музичного мистецтва, наголошено, що формування зазначених особистісних якостей буде сприяти розвитку високої вмотивованості здобувачів вищої музичної освіти до майбутньої професійної діяльності. The article characterizes the requirements for the personality of a music teacher, emphasizes the role of his professionally significant qualities for the implementation of highly professional work on the musical and aesthetic development of the younger generation; the peculiarities of the professional activity of a musician teacher are revealed, the complex of the most significant professional qualities of music teachers is determined, it is emphasized that the formation of these personal qualities will contribute to the development of high motivation of students of higher musical education for future professional activities.
Опис
Ключові слова
особистість, вчитель музичного мистецтва, професійно значущі якості, музично-педагогічна діяльність, мотивація, вокальна підготовка, освітньо-виховний процес, personality, music teacher, professionally significant qualities, musical and pedagogical activity, motivation, vocal training, educational process
Цитування
Бу Інхуа. Роль професійно-значущих якостей у формуванні особистості вчителя музичного мистецтва / Бу Інхуа // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 261–263.