Щодо визначення поняття сімейного договору

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена дослідженню поняття сімейного договору. Виділяється три основних ознаки сімейних договорів: 1) сторонами сімейного договору можуть бути виключно фізичні особи, які наділені особливим сімейно-правовим статусом; 2) сімейні договори повинні бути спрямовані на регулювання сімейних відносин шляхом впливу на виникнення, зміну або припинення сімейних прав та обов’язків; 3) сімейні права та обов’язки, на які впливає сімейний договір є тісно пов’язаними з особистістю суб’єкта. Таким чином, під сімейним договором пропонується розуміти домовленість суб’єктів сімейних відносин, спрямовану на виникнення, зміну або припинення особистих немайнових або майнових сімейних прав та обов’язків, що тісно пов’язані з особистістю суб’єкта. Статья посвящена исследованию понятия семейного договора. Выделяется три основных признака семейных договоров: 1) сторонами семейного договора могут быть иск-лючительно физические лица, наделенные особым семейно-правовым статусом; 2) семейные договора должны быть направлены на регулирование семейных отношений путем влияния на возникновение, изменение или прекращение семейных права и обязанностей; 3) семейные прав и обязанности, на которые влияет семейный договор, тесно связаны с личностью субъекта. Таким образом, под семейным договором предлагается понимать соглашение субъектов семейных отношений, направленное на возникновение, изменение или прекращение личных неимущественных или имущественных семейных прав и обязанностей, тесно связанных с личностью субъекта. The article investigates the concept of the family contract. There are three main characteristic of family contracts: 1) family parties to the contract may be only natural persons, endowed with a particular legal status of the family; 2) family contracts should be aimed at regulating family relations by influencing the occurrence, change or termination of family rights and responsibilities; 3) family rights and duties that are affected by a family agreement is closely linked to the personality of the subject. Thus, the family-contract agreement is proposed to understand the subjects of family relations, aimed at the creation, modification or termination of personal nonproperty or family rights and responsibilities, is closely related to the subject’s personality.
Опис
Ключові слова
сімейний договір, договірне регулювання, сімейні відносини, семейный договор, договорное регулирование, семейные отношения, семейные отношения, family contract, contractual regulation, family relationships
Цитування
Пономаренко О. М. Щодо визначення поняття сімейного договору / О. М. Пономаренко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 24. – С. 64–72.