Програма формування креативного мислення у процесі фахової підготовки майбутніх дизайнерів у КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Програми підготовки майбутніх дизайнерів у системі фахової освіти КНР передбачають розвиток критичного мислення у здобувачів, зокрема, шляхом вивчення навчальної дисципліни «Креативне мислення». Цей курс є базовим курсом для усіх спеціальностей мистецтва та дизайну. Мета його вивчення – спонукати здобувачів виходити за межі традиційних підходів до дизайну, сміливо ставити запитання, розвивати вміння вирішувати проблеми і знаходити вихід у складній ситуації. Завдання навчальної дисципліни: покращити якість творчої діяльності здобувачів, їх креативності; сформувати у здобувачів здатність самостійно і швидко обирати творчі методи професійної діяльності, уміння використовувати творчі способи роботи, робити обґрунтовані висновки у різних нестандартних ситуаціях; пробуджувати у здобувачів бажання навчатися, мотивувати їх до оволодіння новими уміннями, підвищувати інтерес до навчання, розвивати увагу, створювати позитивну і гармонійну навчальну атмосферу. Зміст навчальної дисципліни включає два взаємопов’язані модулі, які складаються з семи тем: процес креативного створення реклами; формування ідеї, створення проривів; творчий інструментарій; процес реалізації креативних ідей; креативне мислення та дизайн плакатів, креативне мислення та дизайн логотипів, креативне мислення та дизайн пакування. Здобувачі освіти розглядають поняття дивергентного, конвергентного мислення, вивчають особливості процесу аргументації і підтвердження думки. Майбутні дизайнери оволодівають уміннями вирішувати творчі проблеми, імпровізувати, переінтерпретовувати і переглядати проєкти. Оцінювання результатів навчання здійснюється за допомогою проєктної практики, у поєднанні з продуктивністю, оцінкою виробничих результатів наприкінці курсу. Викладання курсу «Креативне мислення» ґрунтується на практичному навчанні, доповненому теоретичними заняттями. Теоретична підготовка підкріплюється різними засобами наочності, виконанням самостійних завдань як під час аудиторної роботи здобувачів, так і під час виконання домашніх завдань. Практична підготовка реалізовується шляхом організації роботи здобувачів з мультимедіа технологіями. Training programs for future designers in the system of professional higher education in China provide for the development of critical thinking in students. This is realized through the study of the discipline "Creative Thinking". This course is a basic course for all specialties in art and design. The purpose of the course is to encourage students to go beyond traditional approaches to design, boldly ask questions, develop problem-solving skills and find a way out of difficult situations. Objectives of the discipline: to improve the quality of creative activity of students, their creativity; to form in students the ability to independently and quickly choose creative methods of professional activity, the ability to use creative ways of working, to draw sound conclusions in various nonstandard situations; to awaken in students the desire to learn, motivate them to master new skills, increase interest in learning, develop attention, create a positive and harmonious learning atmosphere. The content of the discipline consists of two interrelated modules, which consist of seven topics: the process of creative creation of advertising; formation of ideas, creation of breakthroughs; creative tools; the process of implementing creative ideas; creative thinking and poster design, creative thinking and logo design, creative thinking and packaging design. Students consider the concept of divergent, convergent thinking, study the features of the process of argumentation and confirmation of opinion. Future designers master the ability to solve creative problems, improvise, reinterpret and review projects. Assessment of learning outcomes is carried out through project practice, combined with productivity, assessment of performance at the end of the course. Teaching the course "Creative Thinking" is based on practical training, supplemented by theoretical classes. Theoretical training is supported by various means of visualization, performance of independent tasks both during classroom work of students and during performance of homework. Practical training is implemented by organizing the work of applicants with multimedia technologies.
Опис
Ключові слова
креативне мислення, фахова підготовка, майбутні дизайнери, фахові коледжі, навчальна програма дисципліни, Китайська Народна Республіка, creative thinking, professional training, future designers, professional higher education, curriculum of the discipline, People's Republic of China
Цитування
Чжао Цянь. Програма формування креативного мислення у процесі фахової підготовки майбутніх дизайнерів у КНР / Чжао Цянь // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2022. – Вип. 52. – С. 162–170.