Ключові інститути-новатори економічних перетворень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Анотація
Розглянуто провідні на сьогодні види інноваційних структур в економіці, розвиток інтеграційних процесів між якими сприяє формуванню повноцінної, ефективно функціонуючої національної інноваційної моделі економіки. Їх відбір побудовано на врахуванні характерної риси сучасного світового господарського розвитку – перехід провідних країн до нового етапу формування інноваційного суспільства, побудови економіки, що базується переважно на генерації, розповсюдженні та використанні знань. Місце України у світових інноваційних процесах поки що не відповідає наявному в країні бізнес-інноваційному та інтелектуальному потенціалу. Тому відзначено, що розвиток взаємозв’язків між елементами інноваційної системи прискорить упровадження інноваційних ідей в економіку і збільшить ступінь охоплення нововведеннями різних галузей народного господарства. Обґрунтовано, що основою функціонування інноваційно-інтегрованих структур на сучасному етапі розвитку економіки є злагоджена система виробничо-технологічних, інтелектуальних, комунікаційних та фінансових відносин між усіма її учасниками. На основі аналізу зарубіжного досвіду формування інститутів розвитку в різноякісному інституційному середовищі, та враховуючи специфіку інноваційної системи в Україні запропоновано можливий успішний варіант взаємодії її основних учасників: уряду, індустрії та академічних кіл, проміжних фінансових та нефінансових інститутів. Запропоновано підходи до організації інноваційної діяльності за участі інноваційного кластеру та інноваційної екосистеми, що характерні для розвинених у цьому напрямі зарубіжних країн. Завдяки цьому можливе отримання таких позитивних ефектів: підвищення інвестиційної привабливості; прискорений розвиток інноваційного сектора економіки; зростання продуктивності підприємств; забезпечення розвитку підприємницької та інституційної інфраструктури; розвиток малого і середнього бізнесу; створення нових робочих місць і зростання зайнятості; підвищення якості життя населення та міжнародної конкурентоспроможності економіки. Рассмотрены ведущие на сегодня виды инновационных структур в экономике, развитие интеграционных процессов между которыми способствует формированию полноценной, эффективно функционирующей национальной инновационной модели экономики. Их отбор построен на учете характерной черты современного мирового хозяйственного развития - переход ведущих стран к новому этапу формирования инновационного общества, построения экономики, основанной преимущественно на генерации, распространении и использовании знаний. Место Украины в мировых инновационных процессах пока не соответствует имеющемуся в стране бизнес-инновационному и интеллектуальному потенциалу. Поэтому отмечено, что развитие взаимосвязей между элементами инновационной системы ускорит внедрение инновационных идей в экономику и увеличит степень охвата нововведениями различных отраслей народного хозяйства. Обосновано, что основой функционирования инновационно-интегрированных структур на современном этапе развития экономики является слаженная система производственно-технологических, интеллектуальных, коммуникационных и финансовых отношений между всеми ее участниками. На основе анализа зарубежного опыта формирования институтов развития в разнокачественной институциональной среде, и учитывая специфику инновационной системы в Украине, предложен возможно успешный вариант взаимодействия ее основных участников: правительства, индустрии и академических кругов, промежуточных финансовых и нефинансовых институтов. Предложены подходы к организации инновационной деятельности с участием инновационного кластера и инновационной экосистемы, характерные для развитых в этом направлении зарубежных стран. Благодаря этому возможно получение таких положительных эффектов: повышение инвестиционной привлекательности; ускоренное развитие инновационного сектора экономики; рост производительности предприятий; обеспечение развития предпринимательской и институциональной инфраструктуры; развитие малого и среднего бизнеса; создание новых рабочих мест и рост занятости; повышение качества жизни населения и международной конкурентоспособности экономики. The leading types of innovation structures in the economy are considered today, the development of integration processes between which contributes to the formation of a full-fledged, effectively functioning national innovation model of the economy. Their selection is based on the characteristic feature of modern world economic development - the transition of leading countries to a new stage in the formation of an innovative society, building an economy based primarily on the generation, dissemination and use of knowledge. Ukraine's place in the world innovation processes does not yet correspond to the existing business innovation and intellectual potential in the country. Therefore, it is noted that the development of relationships between the elements of the innovation system will accelerate the introduction of innovative ideas into the economy and increase the coverage of innovations in various sectors of the economy. It is substantiated that the basis of functioning of innovation-integrated structures at the present stage of economic development is a coordinated system of production-technological, intellectual, communication and financial relations between all its participants. Based on the analysis of foreign experience in the formation of development institutions in a diverse institutional environment, and taking into account the specifics of the innovation system in Ukraine, a possible successful option of interaction of its main participants: government, industry and academia, intermediate financial and nonfinancial institutions. Approaches to the organization of innovation activities with the participation of the innovation cluster and innovation ecosystem, which are typical for developed foreign countries in this direction, are proposed. Due to this, it is possible to obtain the following positive effects: increase investment attractiveness; accelerated development of the innovative sector of the economy; productivity growth of enterprises; ensuring the development of business and institutional infrastructure; small and medium business development; job creation and employment growth; improving the quality of life of the population and the international competitiveness of the economy.
Опис
Ключові слова
суб’єкти інноваційної діяльності, інституційна система, інноваційно-інтегровані структури, інноваційна інфраструктура, екосистема інновацій, субъекты инновационной деятельности, институциональная система, инновационно-интегрированные структуры, инновационная инфраструктура, экосистема инноваций, subjects of innovation activity, institutional system, innovation-integrated structures, innovation infrastructure, innovation ecosystem
Цитування
Соляр В. В. Ключові інститути-новатори економічних перетворень / В. В. Соляр, Л. П. Радченко // Галицький економічний вісник. – 2021. – Т. 69. – № 2. – С. 50–61.