СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЯК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СПРАВЕДЛИВИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
У публікації схарактеризовано соціальний діалог, як європейський справедливий спосіб вирішення проблем у сфері соціально-трудових відносин. Конституція проголосила Україну соціальною, правовою державою, тобто державою, яка сенс свого існування вбачає в утвердженні та забезпеченні прав людини. Здійснення цих стратегічних завдань є неможливим без застосування соціального діалогу – найефективнішого справедливого засобу взаємодії між усіма, зацікавленими у сталому виробничому процесі, суб’єктами. Адже саме діалог – як процес взаємодії всіх суб’єктів відкриває неосяжні можливості для порозуміння працівників, роботодавців і держави. Він є засобом для встановлення справедливості у соціально-трудових відносинах, адже усі питання, які стосуються створення простору для стабільних відносин партнерства у різних гострих питаннях, як наприклад, вирішення проблем безробіття, створення додаткових соціальних гарантій для соціально незахищених верств населення тощо можуть отримати відповіді саме через співробітництво цих трьох зацікавлених сторін. The publication describes social dialogue as a European fair way to solve problems in social and labour relations. dialogue as a European fair way of solving problems in the field of social and labour relations. a social, legal state, i.e. a state that sees the meaning of its existence in the promotion and protection of human rights. The implementation of these strategic objectives is impossible without the use of social dialogue - the most effective and fair means of interaction between all stakeholders interested in a sustainable production process. After all, it is dialogue as a process of interaction between all stakeholders, opens up vast opportunities for mutual understanding between employees employers and the state. It is a means of establishing justice in social and labour relations. relations, as all issues related to creating a space for stable relations and partnership in various pressing issues, such as addressing unemployment, creation of additional social guarantees for socially vulnerable groups, etc. can be answered through the cooperation of these three stakeholders.
Опис
Ключові слова
соціальний діалог, соціально-трудові відносини, social dialogue, social and labour relations
Цитування
Панаско Ю. І. Соціальний діалог як європейський справедливий спосіб вирішення проблем у сфері соціально-трудових відносин / Ю. І. Панаско // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 181–183.