ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦКУРСУ «ДЕРЖАВНО–ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В статті автор намагається систематизувати та висвітлити виховний процес при викладанні спецкурсу «Державно-церковні відносини в сучасній Україні» для студентів історичного факультету. Це обумовлене необхідністю дотримання правової культури і формування партнерських відносин між державою і церквою. В результаті це буде сприяти запобіганню дестабілізації релігійної ситуації та загостренню міжконфесійних відносин. В статье автор пытается систематизировать и осветить воспитательный процесс во время преподавания спецкурса «Государственно-церковные отношения в современной Украине» для студентов исторического факультета. Это обусловлено необходимостью соблюдения правовой культуры и формирования партнерских отношений между государством и церковью. В результате это будет способствовать недопущению дестабилизации религиозной ситуации и обострения межконфессиональных отношений. In this article the author tries to systematize and elucidate educational process during the teaching course "The church-state relations in contemporary Ukraine" for students of the Faculty of History. This is caused by the need to maintain the legal culture and the formation of partnerships between state and church. As a result, this will help to prevent the destabilization of the religious situation and the aggravation religious interfaith relations.
Опис
Ключові слова
державно-церковні відносини, сучасне релігійне життя, виховна мета, правова грамотність, государственно-церковные отношения, современная религиозная жизнь, воспитательная цель, правовая грамотность, state-church relations, contemporary religious life, educative purpose, legal literacy
Цитування
Овчаренко В. П. Виховні можливості вивчення спецкурсу «Державно-церковні відносини в сучасній Україні» / В. П. Овчаренко // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, ІППО КМПУ ім. Б. Д. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 6. – С. 129–131.