Функції вигаданої Е. Берджесом мови в романі "Механічний апельсин"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто аналіз одного з найбільш цікавих і складних явищ в теорії і практиці міжмовного перекладу. Тема вигаданих мов, привертаючи увагу широкого кола читачів, стає предметом обговорення в лінгвістиці, особливо в теорії і практиці перекладу, так як зміна мовного коду і складні новаторські рішення авторів вимагають як глибокого лінгвістичного аналізу, так і нестандартних перекладацьких рішень. Проаналізовано види, причини створення і функції вигаданої мови в романі Ентоні Берджеса «Механічний апельсин». Актуальність дослідження полягає в тому, що в даний час дане лінгвістичне явище, привертаючи увагу широкого кола читачів, стає предметом обговорення в лінгвістиці, особливо в теорії і практиці перекладу, так як зміна мовного коду і складні новаторські рішення авторів вимагають як глибокого лінгвістичного аналізу, так і нестандартних перекладацьких рішень. При проведенні дослідження використовувався описовий і порівняльний методи та описово-класифікаційний метод: розглядалися фігури мови та образна система художнього тексту у контексті загального твору. У результаті було встановлено специфіку виразів вигаданої мови та їх функціонування «надсат» у романі Ентоні Берджеса «Механічний апельсин». The article considers the analysis of one of the most interesting and complex phenomena in the theory and practice of interlanguage translation. The topic of fictional languages, attracting the attention of a wide range of readers, is the subject of discussion in linguistics, especially in the theory and practice of translation, as changing the language code and complex innovative solutions of authors require both in-depth linguistic analysis and non-standard translation solutions. The paper analyzes the types,causes of repetition and functions of fictional languages in Anthony Burgess's novel "Clockwork Orange". The relevance of the study is that currently this linguistic phenomenon, attracting the attention of a wide range of readers, is the subject of discussion in linguistics, especially in the theory and practice of translation, as changing the language code and complex innovative solutions require both in-depth linguistic analysis and and non-standard translation solutions. The research used descriptive and comparative methods and descriptive-classification method: the figures of language and the figurative system of the literary text in the context of the general work were considered. As a result, the specificity of the expressions of fictional language and their functioning "nadsat" in Anthony Burgess's novel " Clockwork Orange" was established.
Опис
Ключові слова
мова, вигадана мова, природна мова, надсат, функції, лексичні одиниці, переклад, language, fictional language, natural language, nadsat, functions, lexical units, translation
Цитування
Очман Д. Д. Функції вигаданої Е. Берджесом мови в романі "Механічний апельсин" : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.041 Філологія / Д. Д. Очман ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2022. – 76 с. : табл. + дод.
Колекції