Хвиля українського поетичного кіно у 50–60 роках ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором у результаті проведеного дослідження проаналізовано історіографію обраної проблеми, продемонстровані нові науково-теоретичні погляди та підходи до її вивчення. Вперше на міждисциплінарному рівні досліджено місце, роль та функції хвилі поетичного кінематографу в культурному розвитку України, в процесі трансформації радянського суспільства. Визначені основні об’єктивні та суб’єктивні фактори, які впливали на забезпечення розвитку кінематографу даного напрямку, виявлені ступінь, форми і механізми впливу соціально-культурні аспекти. Автором в результате проведенного исследования проанализирована историография выбранной проблемы, продемонстрированы новые научно-теоретические взгляды и подходы к ее изучению. Впервые на междисциплинарном уровне исследованы место, роль и функции волны поэтического кинематографа в культурном развитии Украины, в процессе трансформации советского общества. Определены основные объективные и субъективные факторы, влияющие на обеспечение развития кинематографа данного направления, выявлены степень, формы и механизмы влияния социально-культурных аспектов. As a result of the research, the author analyzes the historiography of the chosen problem, demonstrates new scientific and theoretical views and approaches to its study. For the first time, the place, role and functions of the wave of poetic cinema in the cultural development of Ukraine, in the process of transformation of Soviet society were studied at the interdisciplinary level. The main objective and subjective factors that influenced the development of cinema in this area are identified, the degree, forms and mechanisms of influence of socio-cultural aspects are identified.
Опис
Ключові слова
поетичний кінематограф, радянське поетичне кіно, історіографія, культурний розвиток України, поэтический кинематограф, советское поэтическое кино, историография, культурное развитие Украины, poetic cinema, Soviet poetic cinema, historiography, Cultural development of Ukraine
Цитування
Шманін А. А. Хвиля українського поетичного кіно у 50–60 роках ХХ століття століть : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Історія / А. А. Шманін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2021. – 67 с.
Колекції