ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ УПРОВАДЖЕННЯ В ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано педагогічні інновації та їх упровадження в заклади загальної середньої освіти. До інноваційних технологій навчання фахівці відносять: інтегроване навчання (на одному уроці поєднується викладання двох і більше предметів), нестандартні уроки («Брейн-ринг», «Судова система», «Що? Де? Коли?»), проєктні технології (презентація, лейпбуки), інтерактивні технології («Мікрофон», «Асоціативний кущ», «Рефлексія»), інформаційні технології (збирання, обробка та передача матеріалу), створення освітньо-інформаційних середовищ (електронних підручників, відео уроків, використання мультимедіа тощо), групові форми навчання. Зазначено що нововведення в закладах загальної середньої освіти позитивно впливають на результат виховання та навчання дітей, забезпечують зростання якості освіти, підвищують ефективність навчання. The publication analyses pedagogical innovations and their implementation in general secondary education institutions. Experts consider innovative teaching technologies to include: integrated learning (one lesson combines the teaching of two or more subjects), non-standard lessons ("Brain-ring", "Judicial system", "What? Where? When? "), project technologies (presentation, label books), interactive technologies ("Microphone", "Associative bush", "Reflection"), information technologies (collection, processing and transmission of material), creation of educational and information environments (electronic textbooks, video lessons, use of multimedia, etc.), group forms of learning. It is noted that innovations in general secondary education institutions have a positive impact on the results of children's education and training, ensure the growth of the quality of education, and increase the effectiveness of learning.
Опис
Ключові слова
педагогічні інновації, інформаційні технології, заклади загальної середньої освіти, освітній процес, pedagogical innovations, information technologies, general secondary education institutions, educational process
Цитування
Колесник Г. М. Педагогічні інновації та їх упровадження в заклади загальної середньої освіти / Г. М. Колесник // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 476–478.