Художній час і простір у романістиці Панаса Мирного

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі здійснено аналіз особливостей художнього простору й часу в романістиці Панаса Мирного, виявлено й схарактеризовано основні тенденції еволюції цих вимірів художнього тексту. Зокрема в дослідженні проведено системний аналіз часо-просторового континууму романів «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» та «Повія» з увагою до традиційних, стійких для художнього універсуму романістики Панаса Мирного хронотопів у площині оновлення технологій реінтерпретації й прочитання художніх текстів. Виявлені особливості часо-просторової організації двох романів Панаса Мирного надають підстави стверджувати, що в них авторові вдалося вийти за межі герметичності простору й часу. Запропонована письменником нова художня структура, у якій тісно переплітаються три площини часу – минуле, теперішнє й майбутніє, а також реальний та ірреальний простір, допомогла митцю створити хронотоп абсурдного й несправедливого світу на межі есхатології. У романній концепції письменника зароджується зовсім новий в українській літературі тип художнього хронотопу, межі якого достатньо розгорнуті, щоб проєктувати всю структуру й порядок романної площини. The peculiarities of artistic space and time in the novelism of Panas Mirny are analyzed in the work, the main trends in the evolution are identified and comprehended. We carry out a systematic analysis of the space-time continuum of the novels of Panas Mirny «Do oxen revel like a full nursery?» and «The whore». Chronotopes which are traditional, stable for the artistic universum of novelism Panas Mirny, taking into account the latest technologies for reinterpretation and reading of artistic texts are analyzed. Thus, it can be stated that Panas Mirny discovered a chronotope of the big world for Ukrainian literature, overcame space-time isolation. In the concept of Panas Mirny, a completely new type of artistic chronotope is born in Ukrainian literature, the boundaries of which are quite detailed, which designs the entire structure and order of the novel component.
Опис
Ключові слова
романістика, проза, українська література, мотив боротьби, часопростір, час, простір, хронотоп, реалізм, Панас Мирний, novelism, time-space, chronotope, realism, Panas Mirny
Цитування
Хачатурян К. Р. Художній час і простір у романістиці Панаса Мирного : дис. ... д-ра філософії : 035 – філологія (українська література) / К. Р. Хачатурян ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 224 с.
Колекції