Інтерактивне навчання як освітня технологія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто інтерактивне навчання. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації освітнього процесу, суть якого полягає у спільній діяльності учнів над освоєнням навчального матеріалу за вирішенням загальних, але значущих для кожного проблем, обміну знаннями, ідеями, методами діяльності. Зазначено, що суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес організований таким чином, що практично всі учні залучені до пізнавального процесу, вони мають можливість зрозуміти та обміркувати те, що вони знають і вміють. Спільна діяльність учнів у процесі вивчення та засвоєння матеріалу означає, що кожен вносить свій особливий індивідуальний внесок, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. The publication deals with interactive learning. Interactive learning is a special form of organization of the educational process, the essence of which is the joint activity of students to master the educational material by solving common but significant problems for everyone, sharing knowledge, ideas, and methods of activity. It is noted that the essence of interactive learning is that the educational process is organized in such a way that practically all students are involved in the cognitive process, they have the opportunity to understand and reflect on what they know and can do. The joint activity of students in the process of studying and learning the material means that everyone makes their own special individual contribution, there is an exchange of knowledge, ideas, methods of activity.
Опис
Ключові слова
інтерактивне навчання, освітні технології, початкова школа, магістерські роботи, interactive learning, educational technologies, elementary school, master's theses
Цитування
Земляна А. Інтерактивне навчання як освітня технологія / А. Земляна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 45.