СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ БАТЬКІВСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИЙОМНОЇ СІМ’Ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано способи підвищення батьківського потенціалу прийомної сім'ї. Сформульовано поняття «батьківський потенціал прийомної сім’ї», яке визначається як комплекс педагогічних можливостей соціально-педагогічної організації прийомної сім’ї, що дозволяє цілеспрямовано задовольняти потреби дитини-сироти у саморозвитку і самореалізації, вибудовувати її відносини з соціумом і мікросередовищем. Зазначено, що виховання дитини-сироти в прийомній сім’ї закликає до пошуку способів підвищення батьківського потенціалу прийомної сім’ї, а саме: активізація суб’єктної ролі прийомних батьків; визнання, повага і підтримка потенційних виховних можливостей прийомних батьків; пошук якісно нових форм і методів взаємодії з прийомними сім’ями з метою підвищення їх батьківського потенціалу. The publication analyses ways to improve the parenting potential of foster families. The concept of "parental potential of a foster family", which is defined as a set of pedagogical capabilities of the social and pedagogical organisation of a foster family, which allows to purposefully meet the needs of an orphan in self-development and and self-realisation, and build their relationships with society and the microenvironment. It is noted that the upbringing of an orphan in a foster family calls for finding ways to increase the parental potential of of foster families, namely: activation of the subjective role of foster parents; recognition respect and support for the potential educational capacities of foster parents; search for for qualitatively new forms and methods of interaction with foster families in order to increase their parenting potential.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, діти-сироти, батьківство, прийомна сім'я, social and educational activities, orphans, parenthood, foster care
Цитування
Литвин П. С. Способи підвищення батьківського потенціалу прийомної сім'ї / П. С. Литвин // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 151–152.