ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я ЗДОБУВАЧІВ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено особливості ставлення до здоров’я здобувачів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Для дослідження особливостей ставлення здобувачів до здоров’я було обрано Опитувальник «Ставлення до здоров’я» (автор Р. А. Березовська), який є експрес-методикою і складається з 10 питань. Структура опитувальника містить систему відповідних шкал (когнітивна, емоційна, поведінкова та ціннісно-мотиваційна), кожна з яких складається з певних блоків запитань. Зроблено висновок, що у переважної більшості студентів сформоване позитивне ставлення до здоров’я, респонденти розуміють місце здоров’я у системі життєвих цінностей та намагаються підтримувати своє здоров’я в на належному рівні. Невеликий відсоток опитуваних, які не мають відповідних уявлень про здоров’я та його цінність, може пояснюватися віком та відсутністю необхідних знань. The publication examines the peculiarities of the attitude to health of students of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. In order to study the peculiarities of the attitude of the applicants to health, it was chosen The questionnaire "Attitude to health" (author R. A. Berezovska), which is an express methodology and consists of 10 questions. The structure of the questionnaire contains the system corresponding scales (cognitive, emotional, behavioral and value-motivational), each of which consists of certain blocks of questions. It was concluded that the vast majority of students have a positive attitude towards health, the respondents understand the place of health in the system of life values and try to maintain their health at an appropriate level. A small percentage of respondents who do not have relevant ideas about health and its value can be explained by their age and lack of necessary knowledge.
Опис
Ключові слова
здоров’я, студенти, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, health, students, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Докійчук І. О. Дослідження ставлення до здоров'я здобувачів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди / І. О. Докійчук, О. В. Бацилєва // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 266–268.