Жак Дерріда: свобода інтерпретації як (не)можливість

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Стаття містить аналіз свободи інтерпретації, що визнана проблемою справді унікальної революційної філософії посткатастрофальної епохи – деконструкції Дерріда. Утверджувана нею негативність розглядається як слід множини філософій негативності від Платона й Біблії до Моріса Бланшо і Яна Паточки, що підлягає логіці відповідальності survie та supplement. Заперечення в дужках кваліфікується як знак апорійності – аналога межового випробування на можливість життя до/питливої, звільненої від апріорних ідей та підпорядкованої виміру différance думки, у якій відбувається недіалектичне подвійне заперечення (денегація) та рознесення сенсу (диссемінація). Статья содержит анализ свободы интерпретации, которую небезосновательно считают проблематичной позицией уникальной революционной философии посткатастрофальной эпохи – деконструкции Деррида. Новая негативность рассматривается как след множества философий негативности от Платона и Библии до Мориса Бланшо и Яна Паточки, что соответствует логике ответственности survie и supplement. Отрицание в скобках квалифицируется как знак апорийности – аналога лиминального испытания на возможность жить неустанно вопрошающей мысли, освобожденной от априорных идей и подчиненной измерению différаnce, структурированного недиалектическим двойным отрицанием (денегацией) и разнесением смысла (диссеминацией). The article deals with the analysis interpretation freedom which is recognized to be a problem of trully unique revolutionary philosophy of the post-accidental era – Derrida’s deconstruction. Its confirmed negativity is regarded as a trace of plurality of negativity philosophies from Plato and the Bible to Maurice Blancheo and Jan Patochka which subjects to the logic of survei and supplement responsibility. Negation in brackets is qualified as an apocryphal sign – an analogue of a boundary test for the possibility of curious / sensitive thought life; the thought which is free from apriori ideas and subordinate to the difference measuring where non-dialectical double negation (denegation) and meaning differentiation (dissemination) take place. It is noted that the turn in deconstruction to the language influenced the manner of free / non-free philosophizing – interpretations on the edge of languages and words, which results in the experience of inter-organizational interpretation, corresponding to ammetaphor; such linguistic shift accompanies Derrida's interpretive experience in existential and political spaces, where impossibility correlates with the gift.
Опис
Ключові слова
(неможлива) можливість неможливого, безумство неможливого / безвідповідальність приступного, вихід у-не-сенс, свобода інтерпретатора / визволення чистого (буквального) сенсу, свобода як дар смерті, (невозможная) возможность невозможного, безумие невозможного / безответственность доступного, выход во-в-не-смысла, свобода интерпретатора / освобождение чистого (буквального) смысла, свобода как дар смерти, (impossibile) possibility of impossibile, madness of impossible / irresponsibility of criminal, exit into non-sense, the interpreter’s freedom / a pure (literal) meaning liberation, freedom as a death gift
Цитування
Хоменко Г. І. Жак Дерріда: свобода інтерпретації як (не)можливість / Г. І. Хоменко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: С. Л. Попов (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ, 2018. – Вип. 78. – С. 165–173.