Економічна освіта у соціокультурному вимірі – ґенеза й сучасні виклики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Анотація
В умовах розвитку сучасної економічної освіти наукова плеяда вбачає необхідним формування теоретико-методологічних основ підготовки високоосвічених фахівців. Від рівня загальної освіченості і професійної компетентності викладачів залежить успіх суспільних перетворень, пов’язаних зі зміною традиційних моделей навчання, створенням експериментальних й альтернативних форм навчання, а також з орієнтацією української освітньої політики на інтеграцію в європейський простір системи освіти, демократизацією, створенням системи безперервної освіти, її гуманізацією та гуманітаризацією, інформатизацією і комп’ютеризацією. In the conditions of the development of modern economic education, the scientific galaxy considers it necessary to form the theoretical and methodological foundations of the training of highly educated specialists. The success of social transformations related to the change of traditional models of education, the creation of experimental and alternative forms of education, as well as the orientation of Ukrainian education policy to the integration of the education system into the European space, democratization, and the creation of a system of continuous education depends on the level of general education and professional competence of teachers. , its humanization and humanitarianization, informatization and computerization.
Опис
Ключові слова
економічна освіта, підготовка високоосвідчених фахівців, economic education, training of highly qualified specialists
Цитування
Соляр В. В. Економічна освіта у соціокультурному вимірі – ґенеза й сучасні виклики / В. В. Соляр, Шуай Цзоу // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 19 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 102–104.