Перечитывая стихи поэта А. Т. Гулака

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье проанализировано творчество харьковского поэта Гулака. Поэтическое творчество Анатолия Тихоновича сформировалось на основе русской классической поэтической традиции XIX–XX веков, золотого и серебряного веков русской поэзии. В духе этой традиции он видел предназначение и своей поэзии. Чувство любви – лейтмотив поэзии Гулака. Этим чувством пронизано большинство его стихотворений, провозглашающих торжество жизни над смертью. Любовью проникнуты его стихи, посвященные природе, друзьям, любимой женщине, самой жизни, которая в представлении поэта прекрасна. У статті проаналізовано творчість харківського поета Гулака. Поетична творчість Анатолія Тихоновича сформувалася на основі російської класичної поетичної традиції XIX–XX століть, золотого та срібного віків російської поезії. У дусі цієї традиції він бачив призначення своєї поезії. Почуття кохання – лейтмотив поезії Гулака. Цим почуттям пронизана більшість його віршів, які проголошують торжество життя над смертю. Любов'ю пройняті його вірші, присвячені природі, друзям, коханій жінці, самого життя, яке у світогляді поета прекрасне. The article analyses the work of Kharkov poet Gulak. The poetic creativity of Anatoly Tikhonovich was formed on the basis of Russian classical poetic tradition of XIX-XX centuries, the golden and silver age of Russian poetry. In the spirit of this tradition, he saw the purpose of his poetry. The feeling of love is the leitmotif of Gulak's poetry. Most of his poems proclaim the triumph of life over death. His poems dedicated to nature, friends, the beloved woman, and life itself, which is beautiful in the poet's view, are imbued with love.
Опис
Ключові слова
Гулак А. Т., Харьковская филологическая школа, выдающиеся филологи, харьковские поэты, Харківська філологічна школа, видатні філологи, харківські поети, A. T. Gulak, Kharkov Philological School, eminent philologists, Kharkov poets
Цитування
Калашникова Г. Ф. Перечитывая стихи поэта А. Т. Гулака / Г. Ф. Калашникова // Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. – Харьков, 2021. – № 1 (73). – С. 7–10.