Формування самостійності учнів молодшого шкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто самостійність учня – це умовa успішного розвитку особистості, основa активності в пізнавальній діяльності та інших сферах життя. Розвиток школяра в процесі навчання та виховання є однією із пріоритетних проблем психолого-педагогічної науки, педагогічної практики, першочергове завдaння для сучасного вчителя. В статье рассмотрена самостоятельность ученика – это условие успешного развития личности, основa активности в познавательной деятельности и других сферах жизни. Развитие школьника в процессе обучения и воспитания является одной из приоритетных проблем психолого-педагогической науки, педагогической практики, первоочередное задaние для современного учителя. The article considers student independence as a condition for successful personal development, the basis of activity in cognitive activity and other spheres of life. The development of schoolchildren in the process of learning and education is one of the priority problems of psychological and pedagogical science, pedagogical practice, the primary task for modern teacher.
Опис
Ключові слова
самостійність, учні, початкова школа, студентські роботи, самостоятельность, ученики, начальная школа, студенческие работы, autonomy, students, elementary school, student work
Цитування
Черепаха Н. Формування самостійності учнів молодшого шкільного віку / Н. Черепаха // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 35.